Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Duurzame ontwikkeling

De FOD BOSA zet in op duurzame ontwikkeling door het systematisch in overweging nemen van economische, sociale en ecologische aspecten in de uitvoering van zijn opdrachten en zijn dagelijkse werking. De FOD BOSA draagt op die manier bij aan de implementatie van meerdere van de 17 Sustainable Development Goals (SDG) en van meerdere van de 169 daaraan gekoppelde doelstellingen.

Van toepassing voor
 • Federale ambtenaren
 • Burgers
 • Ondernemingen
 • Federale organisaties
 • Academische wereld

Inhoudstafel

 • MilieuzorgInterne milieuzorg

  Het WTC III gebouw heeft in 2020 het eco-dynamisch label ontvangen, een jaar later gevolgd door het EMAS certificaat. EMAS staat voor Eco-Management and Audit Scheme en is een milieuzorg- en -audittool die de Europese Commissie voor verschillende soorten organisaties ontwikkelde om hun milieuprestaties te beoordelen, te rapporteren en te verbeteren. EMAS streeft ernaar de milieubescherming voortdurend te verbeteren.

  Onze Cel Duurzame Ontwikkeling voert milieuanalyses uit om de effecten van onze activiteiten op het milieu te meten en bepaalt op die basis verbeterdoelstellingen. Hierbij komen heel wat aspecten aan bod.

  • We hebben individuele vuilbakken vervangen door sorteerbakken: elk soort afval heeft een andere kleur van afvalzak, zodat het gescheiden ophalen van het afval gegarandeerd kan worden.
  • Wegwerpbekers zijn zoveel mogelijk verbannen.  Enkel aan de pc-klassen waar er veel kandidaten komen, zijn er nog aanwezig.  Voor events en vergaderzalen hebben we glazen en kopjes voorzien, evenals glazen flessen voor plat en spuitwater.
  • Vermindering van de hoeveelheid papier door een verdere digitalisering van documenten (e-Procurement, post, selecties van overheidspersoneel…) en het beperken van het printen en kopiëren.

   

  Duurzame mobiliteit van de medewerkersMobiliteit

  Ook rond mobiliteit zet de BOSA in op duurzame ontwikkeling. De FOD is gehuisvest op meerdere verdiepingen van het WTC III-gebouw dat op wandelafstand ligt van het station Brussel-Noord en meerdere metrostations en bushaltes. Onze klanten/gebruikers, medewerkers en partners worden gesensibiliseerd om de auto thuis te laten en zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer, al dan niet in combinatie met de fiets of een ander duurzaam vervoermiddel. Medewerkers die de fiets gebruiken voor het woon-werkverkeer, kunnen een fietsvergoeding aanvragen. Het woon-werkverkeer via het openbaar vervoer wordt aan 100% terugbetaald.

  Veel aandacht gaat ook uit naar het ‘vergroenen’ van het wagenpark. ’Het management wordt uitgerust met elektrische wagens en er worden laadpalen geïnstalleerd door de Regie der Gebouwen.  De huidige 3 dienstwagens worden op termijn vervangen, zodat ze voldoen aan de huidige uitstootnormen. We bekijken ook met overheidsdiensten in de buurt, in welke mate we kunnen overschakelen op autodelen.

  We hebben een fietsproject opgestart waarbij we nog meer mensen willen sensibiliseren om de fiets te gebruiken voor korte afstanden. Hiervoor hebben we de bestaande infrastructuur verbeterd: in de garage van WTC III is er een beveiligde ruimte om fietsen te stallen. Op termijn willen we ook zorgen voor bijkomende faciliteiten, zoals afgesloten omkleedruimtes, mogelijkheden om een batterij op te laden…

  De FOD BOSA werkt ook mee aan de uitvoering van het federale Actieplan ter Promotie van de Fiets (Be Cyclist) . We onderzoeken ook de optie om elektrische fietsen te leasen of aan te kopen.

  In 2021 zijn we ingestapt in het proefproject van de NMBS met het flexabonnement. Een 300-tal BOSA-medewerkers maakt hiervan gebruik.

   

  OverheidsopdrachtenDuurzame overheidsopdrachten

  Alle FOD's zijn verplicht om te zorgen voor een integratie van duurzame ontwikkeling in overheidsopdrachten en om de opdrachten te monitoren. Meer specifiek zet BOSA in op:

  • criteria inzake milieu en sociale en economische aspecten
  • maatregelen met het oog op de integratie van personen die moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt
  • maatregelen om de toegang van kleine en middelgrote ondernemingen tot overheidsopdrachten te bevorderen
  • het aanmoedigen van principes rond circulaire economie, waar mogelijk, bij de federale overheidsopdrachten.

   

  DiversiteitDiversiteit

  Duurzame ontwikkeling beperkt zich niet tot de ecologische aspecten van beleidsvoering, ook gelijke kansen en diversiteit zijn belangrijk. Gender mainstreaming wil er bijvoorbeeld voor zorgen dat de middelen op een ‘eerlijke’ manier verdeeld worden. Het is een transformatieproces waarbij er een duurzame en rechtvaardigere herverdeling kan gebeuren in functie van gender, leeftijd, inkomen, academische achtergrond, gezondheid, mobiliteit,…

  Enkele concrete acties rond diversiteit in 2021:

  • Steun aan BeProud-netwerk (lgbti+ personeel)
  • Organiseren van 2 Top Skills sessies om meer vrouwen klaar te stomen voor managementfuncties (ongeveer 200 deelneemsters)
  • Financieren van een opleiding over het genderspectrum voor het federaal netwerk diversiteit
  • Het organiseren van de federale dag diversiteit: dit is een manier om meer federale ambtenaren te sensibiliseren en op te leiden opdat ze in hun context/organisatie ongelijkheden kunnen opsporen en tegengaan.

   

  Transversale werven

  De FOD BOSA krijgt ook vaak een transversale rol toegewezen in het kader van de uitvoering van specifieke projecten binnen de federale overheid.

  Samen met het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling werd een overzicht opgemaakt van de verschillende acties rond duurzaamheid – duurzame ontwikkeling, die nu reeds in uitvoering zijn bij de verschillende overheidsdiensten.  Op basis van deze lijst zal er gewerkt worden aan de opmaak van een charter voor een duurzame/ groene overheid.  Hierbij is het van belang ambitieuze en realistische doelstellingen te formuleren en er concrete meetbare acties aan te koppelen.

  Daarnaast is ook de vraag gekomen een taskforce op te richten rond laadpalen in het algemeen.  Specifiek om de behoeftes in kaart te brengen, de regelgeving in de verschillende gewesten in kaart te brengen en ook de prijsstelling te bekijken. Daarbij zal ook een Car Policy opgemaakt worden die binnen de federale overheid kan gebruikt worden.