Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op

Dit zijn de algemene gebruiksvoorwaarden van de FOD BOSA website. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden. Je wordt vriendelijk verzocht deze aandachtig te lezen alvorens gebruik te maken van deze website. Door een bezoek aan deze website of gebruik ervan, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij je om deze website niet verder te gebruiken.

1. Doel en inhoud van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van BOSA. Met deze website wil de FOD BOSA je een eenvoudige, een snelle en een verbeterde toegang bieden tot informatie over de FOD BOSA en haar dienstverlening.

2. Contactgegevens

Indien je verdere inlichtingen hebt of opmerkingen wilt overmaken, kan je FOD BOSA – de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning – contacteren op de volgende adressen: Simon Bolivarlaan 30 bus 1, 1000 Brussel of via info@bosa.fgov.be.

Indien je een klacht wenst in te dienen kan je het volgende formulier invullen.

3. Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies gelden. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn "in de huidige staat" en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

Indien je specifiek of persoonlijk advies nodig hebt, dien je daartoe steeds de bevoegde personen binnen FOD BOSA te raadplegen.  

De op deze website ter beschikking gestelde informatie en documenten kunnen niet als authentieke overname van officieel aangenomen tekst worden beschouwd.

4. Aansprakelijkheid

FOD BOSA levert grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kan je steeds FOD BOSA contacteren.

FOD BOSA spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. FOD BOSA kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan FOD BOSA niet garanderen dat de toegang tot de website niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden.

FOD BOSA kan evenwel in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan je computersysteem of voor het verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van informatie.

5. Intellectuele eigendom

Tenzij anders wordt aangegeven, behoren de intellectuele eigendomsrechten van de teksten en gegevens op deze website toe aan de FOD BOSA.

Tenzij anders vermeld, is kan de informatie op deze website onvoorwaardelijk hergebruikt worden voor privé-, verenigings-, wetenschappelijke en commerciële doeleinden. De FOD BOSA raadt wel aan om de bron en datum van de hergebruikte informatie te vermelden. Wanneer voorafgaande toestemming vereist is, of wanneer specifieke voorwaarden noodzakelijk zijn, worden de beperkingen voor hergebruik uitdrukkelijk vermeld.

6. Wijzigingen

FOD BOSA behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden steeds te veranderen. Het is jouw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 22 oktober 2021.

7. Bescherming van je persoonsgegevens

FOD BOSA respecteert je privacy. De gegevens die je op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kan je onze algemene gegevensbeschermingsverklaring raadplegen.

8. Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

Deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring worden beheerst door het Belgisch recht. Door gebruik van deze website ga je ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.