Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Kerncijfers personeel

Op 31 december 2023 telt de FOD Beleid en Ondersteuning 1.271 medewerkers. Op deze pagina bespreken we de verdeling van medewerkers naar leeftijd, geslacht, niveau, en deelname aan vormingen.

Van toepassing voor
  • Partners
  • Federale ambtenaren
  • Burgers
  • Ondernemingen
  • Federale organisaties
  • Regering

Inhoudstafel

Totaal aantal medewerkers

Evolutie totaal aantal medewerkers bij BOSA
Evolutie totaal aantal medewerkers bij BOSA 2017 - 2023

De sterke stijging van het aantal medewerkers volgt hoofdzakelijk uit de komst van nieuwe hr-medewerkers, telkens DG PersoPoint de personeels- en loonsadministratie van een nieuw aangesloten organisatie verzorgt. Vanaf 2019 tellen we de medewerkers van Empreva mee. EGOV'ers en terbeschikkinggestelde medewerkers worden niet meegeteld.

Leeftijdspiramide

Leeftijdspiramide
Leeftijdspiramide in 2023

De gemiddelde leeftijd bedraagt 44 jaar. Dat is lager dan de gemiddelde leeftijd voor alle FOD’s. In tegenstelling tot sommige andere federale organisaties heeft de FOD BOSA geen omgekeerde leeftijdspiramide. De voorziene uitstroom omwille van leeftijd is in de komende jaren aanzienlijk, maar er is een brede basis in de leeftijdsgroep van 26 tot 55 jaar. De leeftijdsgroep jonger dan 26 jaar is ondervertegenwoordigd. Dit vindt grotendeels zijn oorzaak in de profielen die actief zijn bij de FOD BOSA, met name hoofdzakelijk functies van niveau A en B (en dus intrede na hogere studies).

Geslacht

Evolutie totale verdeling vrouwen/mannen
Evolutie verdeling vrouwen/mannen, 2017 - 2023

De FOD BOSA heeft een hoofdzakelijk vrouwelijk personeelsbestand (63%). De verdeling naar geslacht verschilt echter sterk per DG. Bij DG PP en DG R&O (incl. Empreva) bedraagt het aandeel vrouwen meer dan 70% van de totale populatie. Bij DG FAP, DG VD en DG B&B is er op dat punt een omgekeerd beeld (van 55% bij DG B&B tot 70% bij DG VD).

Personeel per niveau

Evolutie aantal medewerkers per niveau
Evolutie aantal medewerkers per niveau, 2017 - 2023

Het aantal medewerkers van niveau A en niveau B stijgt sterk door de aanwerving van meer gespecialiseerde profielen. De stijging in niveau B, en in mindere mate ook in niveau C, volgt uit het stijgend aantal hr-medewerkers bij PersoPoint, dat de personeelsadministratie van steeds meer federale organisaties op zich neemt.

Participatiegraad

Evolutie aantal medewerkers die minstens 1 dag opleiding volgden
Evolutie aantal medewerkers die minstens 1 dag opleiding volgden, 2018-2023

In 2023 volgde 75% van de medewerkers van de FOD BOSA minstens 1 dag opleiding. Uit de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK), gepubliceerd op 7 december 2021 door het Belgische statistiekbureau Statbel, blijkt dat 19,6% van de 25-64-jarigen (private + publieke sector) in 2020 een opleiding heeft gevolgd. Specifiek voor de activiteitensector ‘Openbaar bestuur’ registreert de EAK een percentage van 25,3%.