Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

In het Staatsblad: koninklijk besluit inzake het bestuur van de overheidsopdrachten en concessies

Publication date
22 augustus 2023
poignée de main

Op 22 augustus 2023 werd het koninklijk besluit van 13 augustus 2023 inzake het bestuur van overheidsopdrachten en concessies en tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren en van het koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad. Dit koninklijk besluit regelt de samenstelling van het Comité inzake het bestuur van de overheidsopdrachten en concessies. Het betreft het comité dat tot taak heeft het aanspreekpunt bij te staan bij de opmaak van het driejaarlijks toezichtrapport dat naar de Europese Commissie wordt verstuurd. Daarnaast worden diverse wijzigingen aangebracht aan de koninklijke besluiten plaatsing (zowel in de klassieke als in de speciale sectoren).

In het besluit wordt de inhoud bepaald van de vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdracht. Ter herinnering, dergelijke aankondiging zal, vanaf 1 september 2023, ingevuld moeten worden voor de opdrachten onder de Europese drempels, ingevolge de artikelen 4 en 7 van de van de wet van 8 februari 2023 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, met betrekking tot bestuur.

Er worden eveneens een aantal andere aanpassingen doorgevoerd die de datakwaliteit ten goede zullen komen. Met het oog op een efficiënte monitoring is het bijvoorbeeld van belang om, wat de verplicht op te nemen informatie in het proces-verbaal van opening betreft, niet alleen te beschikken over de naam of de handelsnaam van de inschrijvers, maar ook over hun identificatienummer. Wat de Belgische inschrijvers betreft komt dit overeen met het ondernemingsnummer dat wordt toegekend bij de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De opgave van deze nummers in het proces-verbaal van de opening van de offertes, wordt dan ook verplicht gesteld. Ook wat de inlichtingen betreft die opgenomen staan in de aankondiging van gegunde opdracht, is het van belang te kunnen beschikken over de identificatienummers van de begunstigen. Dit is vanzelfsprekend ook het geval voor de vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdracht.

Er werd daarnaast nog toegevoegd dat de gegevens die in het proces-verbaal van opening van de offertes moeten vermeld staan, door de doorgestuurd moeten worden naar de BOSA. Dit zal eenvoudig gebeuren via het e-Procurementplatform.

Tot slot wordt voorzien, wat de aankondiging van gegunde opdracht betreft, dat het niet volstaat ofwel de waarde van de begunstigde offerte in te geven, dan wel de waarde van de laagste en hoogste offerte. Beide types inlichtingen zullen opgegeven moeten worden.

Alle bepalingen van het koninklijk besluit treden in werking op 1 september 2023.

Via deze link kan je kennis nemen van dit besluit en van het verslag aan de Koning voor verdere toelichting.

Deel dit artikel

Meer nieuws