Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Raadgevend Comité Ethiek inzake Data en Artificiële intelligentie voor de federale overheid – Oproep tot kandidaat-leden

Publication date
15 januari 2024
Team meeting

De FOD BOSA lanceert een oproep tot kandidaten voor het Raadgevend Comité Ethiek inzake Data en Artificiële intelligentie voor de federale overheid.

Dit comité verstrekt wetenschappelijk adviezen over ethische, juridische, economische, sociale en milieu- vraagstukken inzake artificiële intelligentie, robotica, algoritmes en aanverwante technologieën die binnen de overheid worden gebruikt en die een belangrijke impact kunnen hebben op individuele of maatschappelijke belangen.

De oprichting van dit comité voldoet aan volgende doelstellingen:

 • Ambtenaren sterken bij het gebruik van data en AI, onzekerheden binnen overheidsdiensten wegnemen, en het menselijk toezicht en de expertise van ambtenaren bij AI-toepassingen behouden;
 • Het vergroten van het bewustzijn van ambtenaren over de ethische aspecten die samenhangen met het gebruik van data, waaronder de gevolgen van data voor bepaalde grondrechten van burgers en werknemers (zoals privacy, waardigheid en non-discriminatie), het continue waarborgen van inclusie en transparantie, en het respect voor waarden als mensenrechten, democratie en de rechtstaat;
 • Een signaal geven naar de burger dat de federale overheid een voorbeeldfunctie vervult en op ethische en innovatieve wijze omgaat met digitale technologie, waarbij mensen steeds centraal blijven staan en technologie slechts een middel is om het welzijn van burgers te verbeteren. Zo wordt het vertrouwen van de burger in de datatechnologie behouden en versterkt.

 

Gezocht profiel

Het Raadgevend Comité Ethiek inzake Data en Artificiële intelligentie voor de federale overheid wordt samengesteld uit 5 leden, waarvan minstens 2 Nederlandstalige en minstens 2 Franstalige deskundigen.

Om in aanmerking te komen, dien je te beschikken over volgende competenties op het gebied van artificiële intelligentie en algoritmes in relatie tot minstens één of meerdere van volgende domeinen:

  • ethiek,
  • recht, in het bijzonder grondrechten en privacy,
  • duurzaamheid, de economische, sociale en milieudimensies omvattend.

    

Tevens moet je over een beroepservaring van minstens 7 jaar beschikken.

 

Bijkomende troeven zijn internationale expertise, deelname aan de opstelling van nationale of internationale AI-instrumenten (zoals deskundigen op hoog op het gebied van artificiële intelligentie benoemd door de Europese Commissie), wetenschappelijke publicaties of artikelen, zichtbaarheid in de nationale pers of training in één of meer van de geïdentificeerde gebieden waarin kennis vereist is.

Kandidaturen

Motiveer je kandidatuur via een curriculum vitae waaruit blijkt dat je over de nodige beroepservaring beschikt. Je moet ook uitleggen aan welke potentiële belangenconflicten je kan worden blootgesteld.

Stuur je kandidatuur uiterlijk 30 kalenderdagen (13 februari) - te rekenen vanaf de dag van deze publicatie - naar de Dienst van de Voorzitter van BOSA via CEDAI@bosa.fgov.be.

Je kan je kandidatuur ook per aangetekend schrijven versturen naar:

FOD BOSA – Dienst van de Voorzitter

De heer Nico Waeyaert

Voorzitter van het Directiecomité

WTC III

Simon Bolivarlaan 30/1

1000 Brussel

 

FOD BOSA draagt de onderbouwde lijst met kandidaten over aan de Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken en de Minister bevoegd voor Digitalisering.

Op basis van deze lijst, wijzen de bevoegde ministers, per ministerieel besluit, de leden van het Comité aan voor een éénmalig hernieuwbare periode van 5 jaar.

Praktisch

Het Comité komt minstens éénmaal en maximum vier maal per jaar samen. Het Comité kan ook samenkomen op vraag van de minister, bevoegd voor Ambtenarenzaken en de Minister, bevoegd voor Digitalisering.

De leden van het Comité die geen personeelslid zijn van de Staat of van een openbare dienst (federaal, gefedereerd of lokaal niveau), ontvangen een compensatie van 61,98 euro per vergaderuur; dit bedrag is gekoppeld aan de spilindex 138,01. De uitsluiting van personeelsleden uit de publieke sector van het voordeel van presentiegelden beantwoordt aan de praktijk op dit gebied wanneer men ervan uitgaat dat hun aanwezigheid binnen hun functie valt.


 

De leden kunnen aanspraak maken op de terugbetaling van hun reiskosten, onder de voorwaarden voorzien voor de rijksambtenaren door het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Meer informatie

Raadpleeg het koninklijk besluit tot oprichting van een Raadgevend Comité Ethiek inzake Data en Artificiële Intelligentie van de federale overheid (B.S. 1 december 2023)

Voor meer informatie, contacteer:

Isaure De Villenfagne, juridisch en ethisch adviseur (FOD BOSA)

 +32 2 740 86 86

 Isaure.devillenfagne@bosa.fgov.be

 

Nathanaël Ackerman, Head of AI – Minds & AI4Belgium lead (FOD BOSA)

 +32 2 740 79 66

 nathanael.ackerman@bosa.fgov.be

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • FOD BOSA wint Corporate IT Award

  Publication date
  17 april 2024
  De FOD BOSA viel in de prijzen: we mochten een prestigieuze Corporate IT Award in ontvangst nemen! En dat in misschien wel de mooiste categorie, die van 'Best citizen impact'. Onze...
 • Nieuwe editie TOP100 Tools for Learning bij WTC III

  Publication date
  16 april 2024
  Donderdag 13 juni 2024 organiseert de FOD BOSA voor de tiende keer de Top100 Tools for Learning, samen met Stimulearning en Epsilon, twee netwerken voor opleidingsprofessionals.