Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Operationele personeelsplanning

De operationele personeelsplanning is een continu proces dat de managers van overheidsdiensten in staat stelt om de beschikbare budgettaire middelen te identificeren en ze zo goed mogelijk te gebruiken om hun hr-beleid uit te voeren

Van toepassing voor
 • Hr-diensten
 • Managers
 • Beleidscellen

De operationele personeelsplanning omvat 2 activiteiten:

 • De berekening van de operationele marge
 • De beslissing tot nieuwe hr-acties (aanwervingen en promoties)

 

De berekening van de operationele marge gebeurt op basis van de monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten. Vanuit deze basis kan de hr-afdeling de situatie verfijnen door rekening te houden met specifieke parameters, zoals:

 • Aanvullende kredieten of voorschotten die toegekend werden
 • Nieuwe uitgaven of risicofactoren waarmee rekening moet worden gehouden
 • Personeelsbewegingen (IN en UIT) die hebben plaatsgevonden of onomkeerbaar zijn en die niet waren voorzien tijdens de laatste risicobewaking
 • Een raming van het aantal personen die uit dienst gaan, op voorwaarde dat de dienst kan aantonen dat deze ramingen realistisch zijn en dat een regelmatige controle is ingesteld.

 

De beslissing tot nieuwe hr-acties, of een aanpassing van de beslissingen die al genomen zijn, dient te gebeuren met respect voor de beschikbare budgettaire middelen. Dit betekent dat de beslissingen de berekende operationele marge niet mogen overschrijden. Deze activiteit moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de principes die zijn vastgelegd in de strategische personeelsplanning.

 

De operationele personeelsplanning is een continu proces. Het management van elke / bepaalt zelf de frequentie.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke voor de operationele personeelsplanning is de Voorzitter van het Directiecomité. Het Directiecomité valideert het operationele personeelsplan. De inspectie van Financiën verifieert of de operationele marge voldoende is om de personeelskosten van de nieuwe beslissingen te ondersteunen.

Kader

Voor meer inspiratie rond de opmaak van het operationeel personeelsplan, verwijzen we graag naar de infopagina ‘Strategische en operationele plannen’. Binnen de federale personeelsplanning, kan de operationele personeelsplanning niet los worden gezien van de strategische personeelsplanning en de monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten.

Het koninklijk besluit van 07/11/2000 verduidelijkt de verantwoordelijkheden binnen de personeelsplanning van de FOD’s/POD’s

 

Contact

Team Workforce Planning - SEPP

 

Meer info

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 7 november 2000

  Koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 9 juli 2007

  Koninklijk besluit van 9 juli 2007 betreffende de controle op de uitvoering van het personeelsplan door de inspectie van Financiën. Belgisch staatsblad van 23 juli 2007
 • Omzendbrief nr. 670 van 20 februari 2019

  Omzendbrief nr. 670 van 20 februari 2019 - Informatie inzake de methodologie voor de berekening van de KPI's voor de monitoring van het risico op overschrijding van de...
 • Koninklijk besluit van 21 december 2021

  Koninklijk besluit van 21 december 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de...