Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Reglement certificeringstrajecten

Inhoudstafel

Opleidingen

 • Voor sommige opleidingen zijn er twee groepen. De deelnemers worden willekeurig verdeeld over de groepen. Het is niet mogelijk te kiezen op welke datum een deelnemer wil worden uitgenodigd.
 • Als een deelnemer echt niet aanwezig kan zijn op de voorziene datum, neemt hij zo snel mogelijk contact op met PROAcademy@bosa.fgov.be om te informeren of een alternatieve datum kan voorgesteld worden. Bij afwezigheid voor een opleiding verwittigt de deelnemer onmiddellijk zijn mentor en neemt kennis van het opleidingsmateriaal rond de betreffende opleiding via de e-campus.

Vrijstellingen

Een vrijstelling voor een opleiding betekent dat een deelnemer vraagt om de opleiding niet te volgen.

Een deelnemer kan vrijstelling krijgen:

 • als hij al een certificaat van een certificeringstraject behaald heeft: hij wordt automatisch vrijgesteld voor alle opleidingen die bij het behaalde certificaat horen.
 • als hij de opleiding al gevolgd heeft tijdens een ander certificeringstraject. Hij wordt dan automatisch vrijgesteld voor de opleidingen die hetzelfde zijn.
 • als hij de leerdoelstellingen voor een betrokken opleiding reeds behaalde vóór het traject. Deze vrijstelling moet expliciet gevraagd worden aan PRO Academy.

PRO Academy behoudt zich het recht om een vrijstelling te verlenen of te weigeren op basis van de informatie die op het moment van de aanvraag is ingediend.

Een deelnemer wordt alleen uitgenodigd voor opleidingen die hij nog niet gevolgd heeft.

Paswoorden

 • Na de ondertekening van de deontologische code krijgt de deelnemer paswoorden voor alle tools die hij nodig heeft tijdens het opvolgen van een rekruterings- en selectieproces. Deze paswoorden zijn strikt persoonlijk en mogen niet doorgegeven of gedeeld worden. De toegangen verschillen naargelang het gevolgde traject.
 • De deelnemer mag tijdens het traject zelf officiële documenten ondertekenen en de leiding nemen in eigen selecties, binnen de grenzen van het gevolgde certificeringstraject. De eindverantwoordelijkheid is altijd voor de mentor, die de deelnemer begeleidt.

Resultaten proeven: gevolgen 

 • Een geslaagd resultaat blijft voor altijd geldig, ook bij nieuwe trajecten.
 • Eén keer niet geslaagd voor een proef:  
  • De deelnemer wordt verder opgevolgd door de mentor.
  • De deelnemer kan onmiddellijk een mondelinge feedback vragen naast de automatische schriftelijke feedback.
  • De deelnemer krijgt een herkansing in de volgende sessie (ongeveer 4 maanden later). 
  • De paswoorden blijven geldig tot deelname aan de herkansing. 
 • Twee keer niet geslaagd voor een proef: de BOSA beslist tijdens een deliberatie of het traject al dan niet verdergezet kan worden.
 • Opmerking: een niet-geslaagd resultaat voor een proef geldt alleen binnen een traject. Bij inschrijving voor een nieuw traject, krijgt de deelnemer opnieuw twee kansen voor elke proef.  

Certificaten

 • Certificaat selectie-assistent: wordt uitgereikt aan elke deelnemer die het opleidingstraject selectie-assistent of consultant A-Z gevolgd heeft.
 • Certificaat interviewvoorzitter: wordt uitgereikt aan elke deelnemer die geslaagd is voor de proef 'Interview STAR'
 • Certificaat Consultant selectietests: wordt uitgereikt aan elke deelnemer die de opleidingen in verband met testvalidatie gevolgd heeft en succesvol het begeleidingstraject door FOD BOSA beëindigd heeft.
 • Certificaat Consultant A-Z: 
  • Voor elke deelnemer die geslaagd is voor de proeven 'Interview STAR' en 'Profielanalyse en testkeuze' én die de mentorbegeleiding heeft afgerond.
  • De mentorbegeleiding kan ten vroegste afgerond worden na het slagen voor beide proeven. Vindt de mentor dat er nog verdere begeleiding nodig is, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde tools of het opvolgen van procedures, dan zijn er nog 4 extra maanden voorzien om de mentee verder te begeleiden. Als de mentor vindt dat de mentee in die periode klaar is om zelf alle stappen in het selectie- en rekruteringsproces succesvol af te ronden, kan de mentor dat op eender welk moment aangeven. Vindt de mentor dat de mentee na 4 maanden nog steeds niet klaar is, dan vragen we met ons op dat moment contact op te nemen zodat we kunnen bespreken hoe het verder gaat.
 • Certificaat Assessmenttechnieken: wordt uitgereikt aan elke deelnemer die geslaagd is voor de proef 'Assessmenttechnieken'.
 • Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar, verlengbaar, behalve indien FOD BOSA (DG R&O) inbreuken op de deontologische code, goede praktijken of reglementering opmerkt. 
 • Het certificaat kan op ieder moment inactief worden, bijvoorbeeld wanneer onvoldoende selecties worden opgenomen of bij langdurige afwezigheid. Na overleg met FOD BOSA (DG R&O) kan een certificaat opnieuw geactiveerd worden.

Gelijkwaardigheid certificaten

Je kan een aanvraag voor gelijkwaardigheid indienen. Het is aan jou om de nodige documenten te bezorgen die de onderstaande criteria bewijzen.

Om de gelijkwaardigheid aan te vragen van het certificaat 'Interviewvoorzitter':

 • Het gelijkwaardige certificaat moet behaald zijn geweest na deelname aan twee volledige opleidingsdagen over de STAR(R)-methodiek (minimaal 2 x 6 uur) en de deelname aan een proef met ten minste een rollenspel en het schrijven van een motivering voor het behaalde resultaat.  
 • De leerdoelstellingen van de opleiding zijn minstens deze:
  • het concept en de definitie van een gedragsgericht interview en de voordelen en beperkingen ervan te begrijpen
  • de inhoud en structuur van een gedragsgericht interview te bepalen
  • het concept van predictieve validiteit te begrijpen
  • een gedragsgericht interview efficiënt voor te bereiden en te leiden
  • een professionele houding aan te nemen en een jury te leiden
  • STARR-vragen te formuleren en te gebruiken
  • de STAR-methode te begrijpen en goed toe te passen in een selectie-interview
  • de competenties van een kandidaat correct te beoordelen
  • inhoudelijk correcte notities te nemen tijdens het interview
 • De kandidaat moet geslaagd zijn voor een proef bestaande uit minstens een rollenspel waarin de volgende criteria werden beoordeeld:
  • de vraagstelling en toepassing van de STAR-methode
  • het gedrag tijdens het interview
  • de beoordeling en motivering van de geëvalueerde competenties.

​​Om de gelijkwaardigheid aan te vragen van het certificaat 'Assessmenttechnieken':

 • Het gelijkwaardige certificaat moet behaald zijn na deelname aan drie volledige opleidingsdagen Assessmenttechnieken (minimaal 3 x 6 uur) en de deelname aan een proef met minstens een analyse- en presentatieoefening en een rollenspel, het opstellen van een schriftelijk rapport en het geven van mondelinge feedback.
 • De leerdoelstellingen van de opleiding zijn minstens de onderstaande:
  • het concept en de definitie, de voor-en nadelen van een assessment center leren kennen + de verschillende soorten assessmentoefeningen (rollenspel, oefening mailbox, groepsdiscussie, analyse- en presentatieoefening, enz.) leren kennen
  • een assessment center als onderdeel voorzien van het selectieproces om competenties te beoordelen
  • de meest geschikte assessmentoefeningen selecteren op basis van de doelstellingen, competenties en vaardigheden die moeten worden beoordeeld.
  • kunnen samenwerken met de verschillende actoren die betrokken zijn bij het assessment center
  • kunnen optreden als observator EN rollenspeler (rollenspel, analyse en presentatie) in een assessment center en zo voldoende informatie verzamelen voor een objectieve en adequate beoordeling
  • vertrouwd worden met het proces van observeren, opschrijven, omzetten en oordelen
  • de principes en het proces leren kennen dat toegepast wordt om tot een objectieve beoordeling te komen en in staat zijn deze toe te passen.
  • de vereiste competenties en vaardigheden die in het kader van het assessment worden geobserveerd, adequaat beoordelen
  • een onderbouwde en formele motivatie voor de beoordeelde vaardigheden en competenties neerschrijven
  • kwalitatieve mondelinge feedback geven aan deelnemers na een assessment center
 • De kandidaat moet geslaagd zijn voor een proef waarin de volgende criteria werden beoordeeld:
  • Een rollenspel op passende wijze leiden.
  • Competenties evalueren op basis van een assessmentoefening (rollenspel en analyse- en presentatieoefening) en een feedback opmaken.
  • Mondelinge feedback geven.

Bezorg alle informatie en documenten aan proacademy@bosa.fgov.be.

Het bekomen van de gelijkwaardigheid geeft een deelnemer de vrijstelling om de betrokken opleiding te volgen en de certificatieproef af te leggen. De deelnemer moet echter wel de andere opleidingen van het traject volgen.