Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 21 juli 2023

 

Koninklijk besluit van 21 juli 2023 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 06-40-2 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap in verschillende federale overheidsdiensten en departementen en in sommige instellingen van openbaar nut.

Belgisch Staatsblad van 27 november 2023