Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Heroriënteer de loopbaan van jullie medewerkers

Je wilt een personeelslid dat langdurig afwezig was wegens ziekte meer re-integratiemogelijkheden bieden? 
Werd een van je medewerkers door de pensioencommissie definitief ongeschikt verklaard voor zijn functie? 
Wordt een dienst geherstructureerd? 

Vraag een heroriënteringstraject aan voor de betrokken medewerkers. Zo vergroot je hun kansen om de meest geschikte heroriënteringsoplossing te vinden. Het Loopbaancentrum organiseert kwalitatieve heroriënteringstrajecten voor je medewerkers en biedt zijn expertise aan voor je heroriënteringsprojecten. 

 

Doelgroepen
 • Contractuelen
 • Statutairen
  • Onze dienstverlening

   Je organisatie beslist voor welke medewerker uit de doelgroepen (zie rubriek “Voor wie”) ze een aanvraag voor een heroriënteringstraject indient bij het Loopbaancentrum van het DG R&O van de BOSA.  

  • icoon 'eed afleggen'

   Een intensieve individuele begeleiding  

   De coördinator van het heroriënteringstraject begeleidt de medewerker in elke fase van het traject en coördineert alle actoren. 

   • Een opgeleide en gecertificeerde loopbaanbegeleider van het netwerk Talent Plus kan de medewerker begeleiden, om hem te helpen zijn carrière in de gewenste richting te sturen.  
   • Begeleiding in groep: bepaalde thema’s kunnen in groep worden behandeld, zoals de workshops kiezen voor talent, een sollicitatiegesprek voorbereiden, hoe kan ik mijn loopbaan in handen nemen  

     
  • icoon 'selectie'

   Een nieuwe beroepservaring tijdens een of meerdere stages

   • De medewerker volgt een competentiebilan: individueel gesprek van 2 uur met een begeleider, en eventueel een of meer schriftelijke of computergestuurde tests. Hij krijgt een mondelinge en schriftelijke feedback. 
   • Met het competentiebilan vergemakkelijkt het Loopbaancentrum het zoeken naar een mogelijkheid om nieuwe werkervaring op te doen in de eigen organisatie of in een andere federale organisatie die deel uitmaakt van het netwerk Talent on the Move. 
   • Er kunnen maximaal drie stages van zes maanden worden gevolgd tijdens een heroriënteringstraject, met een maximum van één jaar in dezelfde organisatie. De betrokken organisaties ondertekenen een terbeschikkingstellingsovereenkomst voor de duur van de stage. Gedurende die stage blijft de medewerker betaald door zijn oorspronkelijke werkgever. 

     
  • icoon 'kandidaatstelling'

   De nadruk op opleiding

   Medewerkers die een heroriënteringstraject volgen, worden aangemoedigd om opleidingen te volgen op basis van hun heroriënteringsplan. Ze krijgen voorrang bij de opleidingen en workshops die hen bij hun heroriëntering kunnen helpen. Er zijn ook trajecten op maat mogelijk voor een groep. 

  • Federale Waarde 'Professionalisme'

   Een begeleiding op maat voor je heroriënteringsprojecten 

   Het Loopbaancentrum van het DG Rekrutering en Ontwikkeling biedt loopbaanbegeleiding op maat aan voor je heroriënteringsprojecten, met name bij een reorganisatie van diensten. 

  • Het doel is de medewerker in staat te stellen een nieuwe duurzame job te vinden die het best aansluit bij zijn competenties en motivatie, binnen de eigen organisatie of in een andere federale organisatie. Dat kan via:  

   • voor statutaire medewerkers: 
    • het slagen voor een selectie voor mobiliteit of mutatie 
    • ambtshalve mobiliteit (na A4-beslissing van Medex , afschaffing van een dienst of een formeel re-integratietraject – beslissing B) 
    • mobiliteit na een terbeschikkingstelling van 2 jaar
   • voor contractuele medewerkers: 
    • het slagen voor een contractuele of statutaire selectie 
  • Ziezo, dat doen we dus!

  • Meer passende heroriënteringsoplossingen bieden buiten de grenzen van je organisatie

  • Zich positioneren als een duurzame werkgever met een actief beleid rond re-integratie en loopbaanbegeleiding 

  • Geschiktere heroriënteringsmogelijkheden bieden over de grenzen van de eigen organisatie heen 

  • De mogelijkheid creëren om een functie “uit te testen” voor men de betrokken medewerkers een definitieve positie aanbiedt 

  • De inzetbaarheid en motivatie van de medewerkers vergroten 

  • De wendbaarheid van de organisatie verhogen 

   • We zijn er voor jou

   • Stuur je aanvraag voor een heroriënteringstraject per mail naar het Loopbaancentrum talentonthemove@bosa.fgov.be

    Bezorg de nodige gegevens over het betrokken personeelslid: 

    • naam en voornaam  
    • niveau / graad / klasse 
    • telefoonnummer en e-mailadres  
    • situatie (zie rubriek ‘Voor wie’) 
    • Voeg in functie van de situatie de noodzakelijke documenten toe 

    Het Loopbaancentrum zal contact met je opnemen voor een telefonisch intakegesprek, om na te gaan of je aanvraag aan de toelatingsvoorwaarden voldoet en de nodige gegevens eventueel aan te vullen. 

    Contacteer ons

  1. Voorwaarden

   Wie kan een aanvraag voor een heroriënteringstraject indienen? 

   • Een personeelslid dat een re-integratietraject volgt na een ziekte of ongeval, zoals bedoeld in artikel I.4-72 van de Code Welzijn op het Werk. 
   • Een statutaire ambtenaar die door een beslissing van Medex voor de uitoefening van zijn functie ongeschikt werd verklaard, maar die in aanmerking komt om andere functies uit te oefenen die verenigbaar zijn met zijn gezondheidstoestand. 
   • Een personeelslid dat een heroriëntering vraagt of aanvaardt bij de hervatting van het werk na een ononderbroken afwezigheid van meer dan  drie maanden wegens ziekte 
   • Een personeelslid dat een heroriëntering vraagt of aanvaardt bij de hervatting van het werk na een ononderbroken afwezigheid van meer dan  twaalf maanden , met uitzondering van verlof wegens moederschapsbescherming, onbezoldigd ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof of verlof voor opdracht 
   • Een statutaire ambtenaar die, bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit, elke toewijzing aan een ambt heeft verloren ten gevolge van de opheffing van zijn dienst of ambt in het personeelsplan.  
   • Een personeelslid dat onvrijwillig werd overgeplaatst (ambtshalve mutatie) 

   Komen niet in aanmerking voor een heroriënteringstraject: 

   • personeelsleden die een statutaire stage volgen 
   • mandatarissen 
   • personeelsleden die de vermelding “onvoldoende” hebben gekregen of die het voorwerp uitmaken van een remediëring 
   • personeelsleden tegen wie disciplinaire maatregelen zijn genomen of die in het belang van de dienst geschorst zijn