Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Burgers
 • Academische wereld
 • De FOD BOSA heeft een voorlopige raming gemaakt van de budgettaire toestand van Belgïe voor het afgelopen begrotingsjaar 2022.

  Hierbij is het belangrijk te benadrukken dat de meeste van de hier gehanteerde gegevens nog altijd ramingen zijn. De cijfers kunnen de komende maanden dus nog evolueren. 

  Het tekort voor de gezamenlijke overheid wordt voor 2022 geraamd op 4,0 % van het bbp of circa 22 miljard EUR.

  In vergelijking met de ramingen voor 2022 die waren opgenomen in de algemene toelichting bij de initiële begroting 2023, gaat het om een verbetering met 1,3 procentpunt bbp, waarvan 0,7 procentpunt op het niveau van entiteit I en 0,5 procentpunt op het niveau van entiteit II. Het positieve resultaat van entiteit I wordt verklaard door een stijging van de geraamde fiscale ontvangsten evenals de onderbenutting van de primaire uitgaven.

  De schuldgraad zou in 2022 dalen met 4,2 procentpunt bbp ten opzichte van 2021 en wordt voorlopig geraamd op 105,0 % van het bbp.

  Het Instituut voor de Nationale Rekeningen maakt in april de voorlopige rekeningen en in oktober de definitieve rekeningen bekend.