Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

 • Definitie

  verwijst naar alle stappen die worden genomen om de administratieve handelingen te vergemakkelijken en te vereenvoudigen die een bedrijf, organisatie of persoon moet vervullen om te voldoen aan de regels die door de autoriteiten worden opgelegd. Het gaat om:

  • in te vullen formulieren;
  • registratie- of erkenningsverplichtingen;
  • documenten of gegevens die moeten worden bewaard;
  • enz.

  Door het gemakkelijker en eenvoudiger maken van die administratieve handelingen dalen de lasten die eruit voortvloeien. Minder lasten betekent voor een onderneming minder tijd die moet besteed worden door werknemers, de ondernemer zelf of externe dienstverleners (bijvoorbeeld sociaal secretariaten, boekhouders, consultants ...) en dus minder loonkosten, vergoedingen en productiviteitsverlies. Ook voor de burger impliceert lastenvermindering tijdswinst.

  Aan het begin van de legislatuur heeft de regering zich ertoe verbonden om de aanzienlijk te verminderen. Daarom werken verschillende partners op verschillende gebieden aan projecten voor administratieve vereenvoudiging.

 • Onze visie

  De gebruiker centraal

  Onze doelgroep is niet de overheid, maar de gebruikers van de overheid, d.w.z. burgers, bedrijven en verenigingen. We richten ons op hun behoeften.

  De belangen van de gebruiker, of dat nu een ondernemer, een lid van een vereniging of een burger is, staan centraal bij de Dienst Administratieve Vereenvoudiging. Bij het opzetten van vereenvoudigingsprojecten zoeken we steeds naar dié oplossing die de minste voor hen meebrengt. Ook wanneer dat soms impliceert dat de overheid hiervoor een extra inspanning moet leveren.

  Een speler voor betere regelgeving

  Wij streven onder andere naar betere regelgeving, wat een cruciaal democratisch instrument is. Vereenvoudiging betekent niet noodzakelijk deregulering of digitalisering, maar vooral betere regelgeving.

  Administratieve vereenvoudiging impliceert onder meer:

  • het herbekijken van de regelgeving (reguleringsmanagement);
  • het inzetten van informatie- en communicatietechnologie (e-government);
  • het efficiënter structureren van procedures (business process re-engineering);
  • het beter informeren van burgers en ondernemingen (communicatie).

  De Dienst Administratieve Vereenvoudiging pleit daarom voor een multidisciplinaire aanpak van die problematiek waarin men oog heeft voor al die aspecten.

  De aanpak van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging impliceert ook een horizontale benadering waarbij over de grenzen van de verschillende overheidsdiensten heen wordt samengewerkt.

  Gedeelde verantwoordelijkheid

  In de regering De Croo I is de politiek verantwoordelijke voor administratieve vereenvoudiging de heer Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister.

  Administratieve vereenvoudiging is echter geen exclusieve opdracht van één minister of van één overheidsdienst. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hele regeringsploeg en van alle overheidsdiensten. Iedere minister en iedere overheidsdienst zorgt ervoor dat op zijn of haar bevoegdheidsterrein vereenvoudigingsprojecten worden uitgewerkt. In iedere overheidsdienst werd een vereenvoudigingsambtenaar aangeduid die projecten initieert en coördineert en de Dienst Administratieve Vereenvoudiging op de hoogte houdt van de evolutie ervan.

  De Dienst Administratieve Vereenvoudiging is belast met de administratieve coördinatie van het door de regering uitgestippelde vereenvoudigingsbeleid.

 • Onze tien expertisedomeinen voor ambtenaren en beleidsmakers

  1. Meten

   Het meetbureau volgt de evolutie van administratieve lasten in België op de voet en publiceert hierover jaarlijks een rapport. Verder meet het bureau het gebruik van e-governmenttoepassingen en kan het alternatieve scenario’s tegen elkaar afwegen. Ook voor advies inzake het opstellen van een kan je bij de DAV terecht: een voorafgaande evaluatie van de potentiële gevolgen of neveneffecten van ontwerpen van regelgeving op economisch, milieu- en sociaal gebied en op de overheid.
  2. Bevragen en onderzoeken

   We hebben vaak data nodig om de scope juist af te bakenen, projecten op te volgen en nadien de resultaten te evalueren. De Dienst Administratieve Vereenvoudiging kan aan de hand van klein- en grootschalig onderzoek van verschillende bronnen, al dan niet aangevuld met online- en offlinetools zoals vragenlijsten, face-to-face interviews, groepsgesprekken en marktonderzoek, een duidelijker beeld helpen te vormen van situatie en context.
  3. Strategisch advies

   De Dienst Administratieve Vereenvoudiging kan u adviseren op strategisch niveau. Door onze jarenlange ervaring op het terrein en ons uitgebreide netwerk kunnen we snel evalueren of er draagvlak bestaat voor een vraag of opmerking. We onderzoeken de haalbaarheid en formuleren advies. We houden onze vinger aan de pols van de opportuniteiten en helpen mee om momentum te creëren.
  4. Projectbeheer

   Een vereenvoudigingsproject heeft zoals elk ander project een goede begeleiding nodig. De Dienst Administratieve Vereenvoudiging heeft ervaren projectleiders die in nauwe samenwerking met de betrokken diensten het hele verhaal van a tot z opvolgen.
  5. Een uitgebreid en lerend netwerk

   De Dienst Administratieve Vereenvoudiging heeft in de voorbije jaren een bijzonder groot netwerk uitgebouwd, zowel binnen als buiten de overheidsdiensten. Een grote troef want dankzij die contacten kan de Dienst steeds de juiste mensen aanspreken en betrekken – een belangrijke succesfactor voor ieder project. De Dienst Administratieve Vereenvoudiging organiseert bovendien ook workshops en informatiesessies om van dat netwerk een lerend netwerk te maken: samen weten we meer dan alleen.
  6. Contact met burgers en andere externe partijen

   Het bekendste contact met de burger is het meldpunt. Iedereen kan hier terecht met zijn of haar vragen en voorstellen rond administratieve vereenvoudiging – de Dienst Administratieve Vereenvoudiging screent die input en zorgt voor een gepaste opvolging. Daarnaast zorgen wij ook ervoor dat externe partijen zoals andere overheden en academici de meest recente gegevens hebben over de vereenvoudigingsprojecten van de verschillende federale overheidsdiensten.
  7. Gebruik van data optimaliseren

   Verschillende departementen registreren en bewaren identieke, overlappende informatie over burgers, bedrijven en overheid. Op basis van dat gegeven werden unieke e-gov-bouwstenen ontwikkeld, op één centrale plaats, die door elk van de departementen kunnen worden hergebruikt binnen hun toepassing. Een win-win voor iedereen: minder kans op fouten en steeds actuele gegevens.
  8. Implementatie van ' '

   De naam 'Only Once' verwijst naar het streefdoel om burgers en ondernemingen maar één keer hun gegevens te laten bezorgen aan de overheid. De Dienst Administratieve Vereenvoudiging helpt je om dat optimaal toe te passen in jouw administratieve context.
  9. Elektronische formulieren ontwerpen en aanpassen

   Het digitaliseren van procedures bij de overheid gebeurt steeds vaker en op grotere schaal. Denk maar aan de mogelijkheden om online aangifte te doen van sociale risico’s of een vzw op te richten, of aan het e-Depot, waar notariële akten online kunnen worden neergelegd. De Dienst Administratieve Vereenvoudiging onderzoekt samen met jij mogelijkheden en implicaties en kan je inspireren met tal van geslaagde toepassingen.
  10. Faciliteren van cocreatie met alle betrokken partijen

   Wil je als overheidsdienst op een participatieve en oplossingsgerichte manier in dialoog gaan met de doelgroep en andere stakeholders? De Dienst Administratieve Vereenvoudiging bied je de expertise om in een professionele setting met alle betrokkenen constructief samen te werken en slimme en werkbare oplossingen te creëren. De Dienst Administratieve Vereenvoudiging organiseert ook regelmatig workshops voor ambtenaren en studiedagen.