Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Betere regelgeving en impactanalyse

Het is van essentieel belang om toe te zien op de kwaliteit van de regelgeving en ervoor te zorgen dat ze voldoet aan de behoeften van de samenleving en het bedrijfsleven. Verbetering van de regelgeving levert een essentiële bijdrage aan het concurrentievermogen, de groei en de werkgelegenheid door de wetgeving te vereenvoudigen en relevanter te maken voor bedrijven en burgers.

Van toepassing voor
 • Andere overheden
 • Burgers
 • Ondernemingen
 • Federale organisaties

Inhoudstafel

 • Betere regelgeving (Better Regulation)

  Dit principe van betere regelgeving is gericht op een betere kwaliteit van de wetgeving, gebaseerd op concrete elementen.

  Het doel is dat het beleid en de wetgeving hun doelstellingen bereiken tegen de laagst mogelijke kosten en . Op die manier wil men garanderen dat beleidsbeslissingen open en transparant worden genomen, op grond van de beste beschikbare informatie en met deelname van alle belanghebbenden.

  Het programma voor betere regelgeving bestrijkt de volledige beleidscyclus - beleidsontwikkeling en -voorbereiding, goedkeuring, uitvoering, handhaving, evaluatie en herziening. Voor elk van die fasen gelden specifieke principes, doelstellingen, hulpmiddelen en procedures. Het gaat onder meer om:

  •  een doeltreffende samenwerking op federaal niveau en tussen de verschillende overheidsniveaus
  • een inclusieve raadpleging
  • transparantie in zowel het regelgevingsproces als de publicatie van documenten (bijv. via een regelgevingsagenda)
  • een op feiten gebaseerde ex ante-beoordeling van regelgeving (de kern van de , die de impact van regelgeving beoordeelt)
  • een ex-post-evaluatie van nieuwe en bestaande regelgeving

  De Europese instellingen hebben programma's rond 'Better Regulation' die gericht zijn op betere wetgeving en betere regelgeving. Ze omvatten het programma voor betere regelgeving en REFIT (het 'programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving') van de Europese Commissie en het akkoord inzake beter wetgeven van de Raad.

  Meer info

 • Regelgevingsimpactanalyse

  Doel

  Een regelgevingsimpactanalyse (RIA) is een voorafgaand aan de beslissing uitgevoerde evaluatie van de potentiële gevolgen van ontwerpen van regelgeving op economisch, sociaal en milieugebied en op de overheid.

  Wettelijke basis

  Titel 2 van hoofdstuk 2 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake voert de nieuwe impactanalyse in door de bepalingen van oude en nieuwe tests te harmoniseren (zie de Parlementair Document).

  Het koninklijk besluit houdende uitvoering van titel 2 van hoofdstuk 2 van de wet bepaalt onder meer de samenstelling en werking van het impactanalysecomité, de formulierstructuur en de publicatieverplichtingen.

  Procedure

  • Het RIA-formulier bij de hand hebben van bij de aanvang van het opstellen van het tekstontwerp. Bij voorkeur het onlineformulier invullen via http://ria-air.fed.be, ofwel de Word-versie (hieronder, met de handleiding).
  • Nagaan of vrijstelling of uitzondering kan worden ingeroepen (zie 2.2 van de handleiding hieronder).
  • Indien nodig de helpdesk contacteren. De dringendheid van het antwoord vermelden!
  • Antwoorden op de vragen en de RIA afronden in het vooruitzicht van de eerste werkgroep beleidscoördinatie (IKW).
  • [facultatief] De RIA aan het Impactanalysecomité (IAC) voorleggen die de volledigheid, juistheid en relevantie van de antwoorden zal onderzoeken en niet-bindende aanbevelingen zal formuleren (binnen vijf werkdagen).
  • De RIA bij het voor de Ministerraad voorgelegde dossier voegen zoals bepaald in de procedure beslist door de Ministerraad.

  Impactanalysecomité (IAC)

  Het IAC is belast met twee opdrachten. Ten eerste - wanneer hierom wordt verzocht - de ex ante-evaluatie van de kwaliteit van de uitgevoerde impactanalyse, en ten tweede een ex post-evaluatie, in de vorm van een jaarverslag, met het doel lering te trekken uit de toepassing van de wet, haar uitvoeringsbesluiten, alsook desgevallend bijkomende ondersteuningstools ter beschikking te kunnen stellen van de opstellers van impactanalyses. (zie artikel 7 van het koninklijk besluit van 21 december 2013 houdende uitvoering van titel 2, hoofdstuk II van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging.)

  Publicatie van RIA’s

  De RIA wordt beschouwd als een openbaar document zodra het wetsvoorstel is ingediend bij het parlement of het koninklijk besluit is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De RIA maakt deel uit van de parlementaire documenten op dezelfde manier als de memorie van toelichting, het advies van de Raad van State of andere adviezen van adviesorganen. Voor koninklijke besluiten kan de RIA worden aangevraagd bij de Impactanalysecomité (iac-cai@bosa.fgov.be).

  Documenten

Regelgeving

Wet van 15 december 2013

Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging. Belgisch Staatsblad van 31 december 2013