Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Elektronische facturatie

De volledige automatisering van de verwerking van alle facturen in België zal veel voordelen opleveren voor de economie en de samenleving. Het is een veelbelovend, maar complex project. Ontdek wat er op het spel staat en welke maatregelen de FOD BOSA op dit gebied neemt.

Van toepassing voor
 • Niet-federale aankopers
 • Andere overheden
 • Federale aankopers
 • Ondernemingen
 • Aanbestedende overheden
 • Federale organisaties
 • Uitdagingen

  De ontwikkeling van onze economie en samenleving gaat gepaard met een toename van het handelsverkeer en van het volume van uitgewisselde facturen.

  In België worden jaarlijks 1 miljard facturen uitgewisseld. Het automatiseren van de verwerking van al deze facturen zou een aanzienlijke efficiëntiewinst opleveren. Op het vlak van administratieve kosten wordt geschat dat bedrijven en overheden nu al jaarlijks 1,6 miljard besparen, met een verdere potentiële besparing van 1,8 miljard.

  Bovendien denken experts dat deze grootschalige automatisering ook de grootschalige automatisering van andere informatiestromen zou versnellen. Om nog maar te zwijgen van de positieve impact op de financiering van onze economie.

  De veralgemening van elektronische facturering is dan ook een veelbelovend doel. Het is ook een zeer complexe uitdaging. Er zijn allerlei barrières en belemmeringen voor meer uitwisseling. Algemeen overleg en coördinatie faciliteren dit proces.

 • Bijdrage van de FOD BOSA

  In het kader van zijn opdracht om een digitale overheid te ontwikkelen en de interoperabiliteit van de in België beschikbare informaticaoplossingen te stimuleren, en in nauwe samenwerking met de andere betrokken administraties, neemt de FOD BOSA een hele reeks maatregelen om de overstap naar elektronische facturering in België te bevorderen.

  In overeenstemming met de Europese strategie op dit gebied heeft de belangrijkste reeks concrete maatregelen betrekking op de facturering aan de overheid.

  Overheden (a) zijn goed voor 15% van de aankopen, (b) worden rechtstreeks geconfronteerd met de belangrijkste belemmeringen voor een wijdverspreid gebruik van elektronische facturering. De inspanningen van de overheid zullen dus ook de privésector ten goede komen.

  In deze context wordt elektronische facturatie geleidelijk verplicht gesteld in overheidsopdrachten. Vanaf maart 2024 zal elektronische facturatie aan de overheid verplicht zijn. Sinds 1 mei 2023 zijn bedrijven al verplicht om nieuwe opdrachten met een waarde van meer dan 30 000 euro (exclusief btw) elektronisch te factureren. Deze verplichting zal ook gelden voor contracten die na 1 maart 2024 worden gepubliceerd en een waarde van meer dan € 3.000 (exclusief btw) vertegenwoordigen.

  Bekijk de video voor meer informatie en een duidelijke uitleg over de nieuwe verplichtingen:

  • Mercurius

   Mercurius is de postkamer van de overheid voor elektronische facturering.

   Het wordt gebruikt om elektronische facturen te ontvangen overeenkomstig de geldende normen en regels. 

    

  • Peppol

   Deze normen en regels betreffen

   • het formaat van de elektronische factuur
   • de leveringsmethoden
   • de juridische voorwaarden voor uitwisselingen tussen de vele belanghebbenden die nodig zijn voor het wijdverbreide gebruik van elektronische facturering, en
   • het beheer van dit geheel, dat nodig is voor efficiënte, inclusieve en duurzame uitwisselingen.

   Peppol is het netwerk dat voortvloeit uit de toepassing van deze normen en regels. Deze essentiële component beantwoordt aan de behoefte van internationale uitwisseling.

   De BOSA zorgt ervoor dat België de trein niet mist, en is de Peppol Authority voor België.

   In deze rol stellen we dienstverleners van elektronische factureringsdiensten een technisch onderdeel ter beschikking, waarmee ze technische gegevens kunnen publiceren die noodzakelijk zijn voor de veralgemening van elektronische facturering: smp.belgium.be

  • Overheidsopdrachten

   De Europese richtlijn 2014/55/EU verplicht alle Europese overheidsinstanties om elektronische facturen te kunnen ontvangen die voldoen aan de Europese norm inzake elektronische facturering.

   De wet van 7 april 2019 zet deze verplichting om in Belgisch recht. Ten slotte voert het koninklijk besluit van 9 maart 2022 betreffende de overheidsopdrachten geleidelijk de verplichting in voor ondernemingen om elektronische facturen te verzenden.

   Dit wetgevend kader schept de nodige zekerheid voor de uitvoering van aanvullende technische en andere maatregelen. In combinatie met Peppol, Mercurius en andere componenten ter ondersteuning van een gecoördineerde invoering van e-facturering voor alle overheidsinstanties, zorgt het voor de overgang naar elektronische facturering van bijna 15% van de Belgische facturen.

 • efactuur.belgium.be

  De website efactuur.belgium.be speelt een leidende rol in het door de FOD BOSA ontwikkelde eInvoicing ecosysteem. Het is een duidelijke, neutrale, objectieve en gediversifieerde bron van informatie voor alle doelgroepen (grote bedrijven, burgers, KMO's, overheden, IT-sector en accountants).

  Dankzij het partnerprogramma zullen bezoekers ook steeds meer links vinden naar sites van derden die actief bijdragen aan de generalisatie van e-facturatie.
   

  Naar efactuur.belgium.be 

  • Business Experts Group e-facturering

   De Business Expert Group brengt alle betrokken spelers samen om concrete oplossingen te vinden voor de implementatieproblemen waarmee bedrijven in het kader van elektronische facturering worden geconfronteerd.

   Het is in 2016 gelanceerd op initiatief van het VBO, in overleg met de IT-sector en de overheidsinstanties. De basis voor dit initiatief? De vaststelling dat een voldoende brede en solide consensus essentieel zou zijn voor de veralgemening van e-facturering in België.

   Concreet biedt dit platform de mogelijkheid om concrete gevallen te bespreken, kennis uit te wisselen en standpunten samen te brengen. Deze besprekingen leiden vaak tot concrete, praktische en goed gefundeerde aanbevelingen die het gebruik van normen aanzienlijk hebben vereenvoudigd.

  • Hermes

   Hermes, voltooit het technische systeem ter ondersteuning van de invoering van elektronische facturering. Hermes fungeert als schakel tussen Belgische bedrijven die meer elektronische facturen willen verzenden en bedrijven die nog geen oplossingen hebben gevonden om ze te ontvangen.

   Op deze manier overwint Hermes een kritieke maar tijdelijke moeilijkheid. In combinatie met andere maatregelen stelt Hermes, door de stroom van elektronische facturen op gang te brengen, de IT-sector in staat oplossingen te ontwikkelen en op de markt te brengen om deze facturen tegen goede voorwaarden te ontvangen.