Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Rechtsbeginselen

Meerdere fundamentele rechtsbeginselen zijn van toepassing op overheidsopdrachten. Het gaat om de beginselen 'gelijke behandeling', 'non-discriminatie', 'mededinging', 'transparantie' en 'proportionaliteit'.

Van toepassing voor
 • Andere overheden
 • Federale ambtenaren
 • Burgers
 • Ondernemingen
 • Federale organisaties
 • Regering

Inhoudstafel

Gelijke behandeling 

Het beginsel van gelijke behandeling betekent onder meer dat de inschrijvers zich in een gelijke positie moeten bevinden, zowel in de fase waarin zij hun offertes voorbereiden als bij de beoordeling ervan door de aanbestedende dienst. 

Non-discriminatie

Het non-discriminatiebeginsel, dat mee garant staat voor het principe van gelijke behandeling, houdt in dat de ondernemers een gelijke behandeling moeten krijgen, ongeacht hun ras, kleur, geslacht, nationaliteit, taal, godsdienst of etnische, nationale of sociale afkomst.

Mededingingsbeginsel

Het mededingingsbeginsel houdt de plicht in om meerdere potentiële opdrachtnemers te raadplegen door de opdracht nationaal of Europees bekend te maken (artikel 4 van de wet van 17 juni 2016).

Transparantiebeginsel

Het transparantiebeginsel betekent dat de transparant moet handelen bij de plaatsing van haar overheidsopdrachten. Wat de gunningscriteria betreft, houdt die transparantie in dat de aanbestedende overheid de kandidaten of inschrijvers laat weten welke elementen ze zal onderzoeken bij de vergelijking van de offertes (artikel 4 van de wet van 17 juni 2016).

Forfaitair beginsel

Elke overheidsopdracht wordt in principe gesloten voor een forfaitaire (vaste) prijs. De prijsbepaling gebeurt dus niet op basis van de reële uitgaven, behalve in de uitzonderlijke gevallen die door de regelgeving worden voorzien (artikel 9 van de wet van 17 juni 2016).

Naleving van milieu-, sociaal en arbeidsrecht

De ondernemers zijn ertoe gehouden alle toepasselijke verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht uit hoofde van het internationale recht, het Europees Unierecht, het nationale recht of de collectieve arbeidsovereenkomsten na te leven en te doen naleven door elke persoon die handelt als onderaannemer in welke fase ook, en door elke persoon die personeel tewerkstelt voor de uitvoering van de opdracht (artikel 7 van de wet van 17 juni 2016).

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 18 april 2017

  Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 mei 2017.
 • Koninklijk besluit van 14 januari 2013

  Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staats op 14 februari 2013.
 • Wet van 17 juni 2013

  Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies...