Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Andere overheden
 • Federale ambtenaren
 • Burgers
 • Ondernemingen
 • Federale organisaties

Inhoudstafel

Wanneer is publicatie nodig?

De bekendmaking van een opdracht situeert zich nu eens uitsluitend op Belgisch niveau, wanneer de geraamde waarde van de opdracht lager ligt dan de Europese drempel, en dan weer op Belgisch én op Europees niveau wanneer de geraamde waarde ervan hoger ligt dan de drempel. Deze drempels zijn bij besluit bepaald. 

Drempels 2022

Man telt geld

De Europese publicatiedrempels werden recent herzien door Europese verordeningen (Gedelegeerde Verordeningen EU n° 2021/1950, n° 2021/1951, n° 2021/1952 et n° 2021/1953). De Belgische regelgeving werd als gevolg daarvan aangepast, bij het ministerieel besluit van 8 december 2021 (B.S. 23.12.2021) en bij het Koninklijk besluit van 17 december 2021 tot aanpassing van twee drempels in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

Voor de concessies wordt het bedrag van 5.350.000 euro vervangen door het bedrag van 5.382.000 euro.

Voor de klassieke sectoren

 • wordt het bedrag van 5.350.000 euro vervangen door het bedrag van 5.382.000 euro
 • wordt het bedrag van 139.000 euro vervangen door het bedrag van 140.000 euro
 • wordt het bedrag van 214.000 euro vervangen door het bedrag van 215.000 euro.

Voor de speciale sectoren

 • wordt het bedrag van 5.350.000 euro vervangen door het bedrag van 5.382.000 euro
 • wordt het bedrag van 428.000 euro vervangen door het bedrag van 431.000 euro.

Voor de domeinen Defensie en Veiligheid

 • wordt het bedrag van 5.350.000 euro vervangen door het bedrag van 5.382.000 euro;  
 • wordt het bedrag van 428.000 euro vervangen door het bedrag van 431.000 euro.

De wijziging van de Europese publicatiedrempels heeft gevolgen voor de toepassing van andere regels. Bijvoorbeeld:

 • de drempel die van toepassing is op de verplichting om de verdeling in percelen te overwegen als bedoeld in artikel 58 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, wordt verhoogd van 139.000 euro naar 140.000 euro
 • de drempels die door middel van verwijzing zijn vastgesteld voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als bedoeld in artikel 90, 1° en 2° van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017, worden verhoogd van 139.000 euro naar 140.000 euro en van 214.000 euro naar 215.000 euro.

Deze drempels treden in werking op 1 januari 2022 voor de opdrachten en de concessies die vanaf die datum worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsook voor de opdrachten en de concessies waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte. Voor  een opdracht of een concessie waarvan het geraamde bedrag gelijk is aan of hoger is dan de drempels voor de Europese bekendmaking moet rekening worden gehouden, wat de datum van bekendmaking betreft, met de datum van bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen.

Wanneer is publicatie niet nodig?

In vier gevallen kan er een overheidsopdracht worden gesloten zonder dat men de bekendmakingsvormen hoeft te volgen. In een dergelijke situatie wordt de opdracht vaak afgesloten volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De andere gevallen kunnen worden geraadpleegd in artikel 61 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Regelgeving

Wet van 17 juni 2016

Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016.

Meer over Publicatie