Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Gemeenschappelijke overeenkomsten

Het KB van 21/07/2023 bepaalt dat een gemeenschappelijke overeenkomst (GO) een centraal gecoördineerde overheidsopdracht is die in naam en voor rekening van meerdere aanbestedende overheden wordt geplaatst (artikel 1).

Van toepassing voor
Federale ambtenaren

Inhoudstafel

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van een gemeenschappelijke overeenkomst wordt door artikel 2 van het KB van 21/07/2023 beperkt tot leveringen en diensten zoals bedoeld onder titel 2 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

 

Deze overheidsopdrachten komen niet in aanmerking

Bepaalde overheidsopdrachten komen niet in aanmerking voor een gemeenschappelijke overeenkomst. Het gaat over:

  • de overheidsopdrachten die als strategisch, vertrouwelijk of geheim worden beschouwd of waarvan de uitvoering bijzondere maatregelen inzake veiligheid vereist of indien de bescherming van essentiële belangen van het land dit vereist
  • de overheidsopdrachten waarvan de specifieke kenmerken rechtvaardigen dat ze worden geplaatst op buitenlands grondgebied door diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 21 juli 2023

Koninklijk besluit van 21 juli 2023 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid Gecoordineerde versie