Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Aanbestedende overheden

Dit verslag bevat onder meer de volgende informatie

  • de meest voorkomende oorzaken van onjuiste toepassing van regels of rechtsonzekerheid
  • het voorkomen, opsporen en naar behoren melden van fraude, corruptie, belangenconflicten en andere ernstige onregelmatigheden
  • deelname van KMO's aan overheidsopdrachten
  • informatie over de praktische uitvoering van nationale strategische overheidsopdrachten
  • een raming van de totale samengevoegde waarde van de overheidsopdrachten die onder de werkingssfeer van de richtlijnen zouden zijn gevallen indien de waarde ervan de desbetreffende drempels had overschreden.

 

Raadpleeg de rapporten:

Meer over Monitoring