Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Strategische personeelsplanning

Het strategische personeelsplan is het resultaat van onderhandelingen en consensus over het hr-beleid tussen de FOD/POD, en de bevoegde minister(s). Dit geheel van beginselen en regels geeft richting aan het hr-beleid op middellange en lange termijn.

Van toepassing voor
 • Hr-diensten
 • Managers
 • Beleidscellen

 

Minstens één keer binnen elke regeerperiode maken de betrokken directiecomités van de / , in overleg met hun bevoegde minister(s), een strategisch personeelsplan op. Het doel hiervan is om te komen tot een duurzaam hr-beleid, via de analyse van de benodigde personeelsbehoeften, in overeenstemming met de uitdagingen van het regeerakkoord. Het strategisch personeelsplan is niet budgettair georiënteerd en wordt jaarlijks opgevolgd. 

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor het strategisch personeelsplan ligt bij het Directiecomité van de FOD/POD, in consensus met de bevoegde Minister(s).

Kader

Voor meer inspiratie rond de opmaak van het strategisch personeelsplan, verwijzen we graag naar de infopagina ‘Strategische en operationele plannen’.

Binnen de federale personeelsplanning, kan de strategische personeelsplanning niet los worden gezien van de operationele personeelsplanning en de monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten.

Het koninklijk besluit van 7 november 2000 verduidelijkt de verantwoordelijkheden binnen de personeelsplanning van de FOD/POD’s.

Contact

Meer info

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 7 november 2000

  Koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 21 december 2021

  Koninklijk besluit van 21 december 2021 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 06-40-2 van de Algemene uitgavenbegroting voor...
 • Koninklijk besluit van 29 oktober 2001

  Koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van managementfuncties in de federale overheidsdiensten Gecoördineerde versie