Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Stages

Statutaire personeelsleden doorlopen een stage van een jaar.

De stage gebeurt in principe voltijds maar in bepaalde gevallen is het ook mogelijk om deeltijds te werken tijdens de stage. In dat geval  wordt de stage verlengd.

Een stagiair kan bijvoorbeeld deeltijds werken via het stelsel van de verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden of de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof. Een stagiair met een handicap kan ook verminderde prestaties wegens medische redenen aanvragen.

Van toepassing voor
Stagiairs

Inhoudstafel

 • Waaruit bestaat de stage?

  Het is een evaluatieperiode waarin je vertrouwd kan worden met je omgeving en waarbij je competenties kan ontwikkelen via onder andere opleidingen.

  Je stage bestaat uit verschillende gesprekken waarbij je doelstellingen worden vastgelegd. Ze worden progressief aangepast en verfijnd naargelang de stage vordert. 

  Deze gesprekken worden vastgelegd in een verslag. 

 • Wat gebeurt er op het einde van de stage?

  Op het einde van je stage word je geëvalueerd door je hiërarchisch overste die je integratie in je overheidsdienst en de mate waarin je beantwoordt aan de vereiste bekwaamheid en capaciteiten voor de functie beoordeelt. Je krijgt daarvoor een evaluatiemelding en het wordt vastgelegd in een verslag.

  Naargelang de behaalde vermelding:

  • word je definitief benoemd
  • of wordt je stage verlengd met maximum 4 maanden.

  In het ergste geval word je ontslagen. Aan het ontslag gaat een opzeggingstermijn van 3 maand vooraf of geen opzeggingstermijn als je een zware fout begaat. 

  Bij problemen met de verslagen zijn het de beroepscommissies voor evaluatie die beslissen over de verderzetting van de stage, de verlenging ervan of een eventuele verandering van aanwijzing binnen de eigen organisatie of naar een andere organisatie. Ze kunnen tevens de benoeming of het ontslag voorstellen.

  Als je stage begon voor 1 januari 2016, verloopt je stage nog volgens de regels die van toepassing waren voor 2016.

Regelgeving