Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

Als lid van het federaal openbaar ambt ben je personeelslid van een van de volgende federale overheidsdiensten:

 • een federale overheidsdienst (zoals de FOD Justitie, de FOD Financiën, ...)
 • een programmatorische federale overheidsdienst (zoals de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid, …)

of diensten die daaronder vallen. Tot die laatste behoort het administratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen (het wetenschappelijke personeel van deze instellingen wordt hier niet in aanmerking genomen), van de Koninklijke Sterrenwacht van België of het Rijksarchief, ...

 • het Ministerie van Landsverdediging (enkel het burgerpersoneel)
 • een instelling van openbaar nut (zoals het Planbureau, Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, … (wet van 16 maart 1954))
 • een openbare instelling van sociale zekerheid (zoals de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, … (koninklijk besluit van 3 april 1997))

Als personeelslid van het federaal openbaar ambt verschilt je loopbaanontwikkeling:

 • naargelang je een personeelslid bent dat aangeworven of in dienst genomen wordt vanaf 1 januari 2014 (inclusief nieuwe aanwerving of nieuwe indienstneming). Je zit in de 'geldelijke loopbaan in de nieuwe weddeschalen'. 
  Deze loopbaan is eveneens van toepassing op statutairen die in dienst zijn op 31 december 2013 wanneer ze bevorderd worden naar de hogere klasse na 1 januari 2014.
 • naargelang je een personeelslid bent dat in dienst was op 31 december 2013 en dat na deze datum niet opnieuw aangeworven (in dienst genomen) of bevorderd werd. Je zit in de 'geldelijke loopbaan via bonificaties'.

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 25 oktober 2013

  Koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie
 • Wet van 22 juli 1993

  Wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken Gecoördineerde versie (Justel)
 • Koninklijk besluit van 3 april 1997

  Koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van...