Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

 • De federale waarden tot leven brengen

  In mei 2019 werd een belangrijke mijlpaal bereikt in de federale overheidscultuur toen de drie colleges van Voorzitters en van leidend ambtenaren de modernisering van de kernwaarden die aan de grondslag van die cultuur liggen, unaniem goedkeurden.

  Hoewel het bestaan van sterke waarden binnen de federale overheid niets nieuws is, vormt de door de colleges genomen beslissing om alle organisaties samen te brengen rond 5 gedeelde en nageleefde waarden een nieuw en sterk initiatief.

  De federale waarden vormen zo de grondslag van een gemeenschappelijke federale identiteit en van een gedeelde cultuur. Zij verstrekken een coherent kader om zich uit te drukken en verenigen zo de verschillende takken van de federale overheid. De federale waarden weerspiegelen de essentie van onze opdracht als overheidsdienst en helpen om de doeltreffendheid van onze diensten en een gezond samenwerkingsklimaat verder te garanderen.

  Vijf waarden kenmerken de identiteit van de federale organisaties: algemeen belang, maatschappelijke verantwoordelijkheid, vertrouwen, respect en professionalisme.

  Samen met het deontologische kader vormen de waarden de ethiek voor alle federale overheidsmedewerkers.

   

  Meer dan woorden...

  Een gedeelde cultuur wordt niet afgekondigd, maar krijgt dagelijks concreet vorm.

  De federale waarden zijn niet bedoeld om statisch te zijn. In tegendeel, het is de bedoeling dat zij dagelijks worden nageleefd in onze projecten en acties, onze governance, onze organisaties en uiteraard in onze HR-processen en op individueel niveau.

  Ze worden dag na dag geïmplementeerd, van de rekening die ermee gehouden wordt in strategische beslissingen tot hun implementatie in projecten en dagelijkse acties en voorbeeldig individueel gedrag.

  • In 2021: oprichten van een transversale taskforce om de federale waarden te implementeren en tot leven te brengen. Zijn doelstelling: een op waarden gebaseerd management invoeren om de capaciteit te verhogen van de organisaties zodat zij het hoofd kunnen bieden aan de snelle veranderingen, de huidige onzekerheden en de groeiende complexiteit van de maatschappij.
  • In 2022 integreerde de minister van Ambtenarenzaken de federale waarden in haar beleidsnota.
  • Midden-2022 werden de federale waarden geïntegreerd in het nieuwe deontologische kader van de federale overheid.
  • Eind 2022 begonnen de federale organisaties de federale waarden actief te implementeren.

   

 • De federale waarden bieden de basis voor een modernisering van het deontologisch kader voor de federale overheid en zal vanaf 2022 worden verankerd in de HR-processen, zoals o.a. rekrutering en employer branding. 

  Name
  Beleidsnota 2022
 • ... de acties

  De waarden doen leven in de verschillende federale organisaties vereist een introductie in de strategieën en het beleid, de HR-formaliteiten en -processen, een terbeschikkingstelling van middelen en opleidingen, actieve ondersteuning van sponsors, de invoering van een ambassadeursnetwerk, een gecoördineerde communicatie zowel binnen de organisatie als naar buiten toe, ...

  Dat alles steunt op de actieve ondersteuning van leidinggevenden, managers en alle medewerkers om de federale waarden actief toe te passen in de strategische aanpakken, de projecten, de acties en het gedrag.

  Dat is de conditio sine qua non om te verzekeren dat de hele federale overheid één cultuur deelt en waardoor een eensgezinde aanpak verzekerd wordt, zowel op organisatorisch vlak als op individueel niveau.

  Waar zijn we concreet in de implementatie van de federale waarden?

  En hoe denken we ze toe te passen in onze verschillende overheden?