Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

 • Federale Waarde 'Algemeen belang'

  Algemeen belang

  We zijn verantwoordelijk voor een regelmatige en continue dienstverlening in uitvoering van de regelgeving en de democratische werking in het belang van de maatschappij.

  • We respecteren de democratie.  
  • We voeren de  wettige beslissingen van de beleidsmakers loyaal uit.  
  • We verstrekken de nodige adviezen en alle relevante informatie aan de beleidsmakers.  
  • We werken samen met andere organisaties in het algemeen belang.  
  • We zijn er ons van bewust dat we omgaan met publieke middelen en we dragen er de uiterste zorg voor om die optimaal te beheren.  
  • We verantwoorden onze handelingen.  
  • We vermijden alle mogelijke conflicten tussen het eigen belang en het algemeen belang. 
 • icoon 'hart'

  Maatschappelijke verantwoordelijkheid

  We houden op een ethische, overlegde en duurzame manier rekening met de sociale cohesie, het beschermen en behouden van de leefomgeving en de ontwikkeling van de economie.

  • We overwegen de huidige en langetermijngevolgen van onze werking op mensen en omgeving.  
  • We passen het principe van de evenredigheid toe en zorgen ervoor dat onze beslissingen aangepast zijn aan de gegeven situatie.  
  • We handelen zorgvuldig en gebruiken de nodige middelen op een economisch verantwoorde en duurzame manier.   
  • We passen onze communicatie aan de sociale, digitale realiteit en de evoluties in de maatschappij aan.  
  • We hebben aandacht voor onze impact op de omgeving.  
  • We zorgen ervoor dat onze infrastructuur toegankelijk is voor iedereen.  
  • We promoten en nemen deel aan initiatieven die onze organisaties bij de huidige samenleving betrekken.  
  • We werken mee om veilige en gezonde werkplaatsen te creëren en te behouden
 • Federale Waarde 'Respect'

  Respect

  We handelen correct en onbevooroordeeld met eerbied voor ieders rechten en plichten.  

  • We respecteren de diversiteit en de culturele achtergrond van klanten en collega's.  
  • We hebben respect voor de privacy van iedereen. 
  • We waken evenzeer over onze veiligheid als over deze van anderen. 
  • We respecteren de ideeën en meningen van anderen.  
  • We geven het goede voorbeeld.   
  • We stemmen in elke situatie ons gedrag af op de waarden zoals gedefinieerd in het waardenkader voor de medewerkers van de federale overheid.  
  • We behandelen iedereen op dezelfde manier en houden rekening met gerechtvaardigde individuele rechten.  
  • We onthouden ons van en veroordelen elk verbaal en fysiek geweld.  
  • We komen op gepaste wijze tussen bij de vaststelling van niet-integer gedrag. We gaan in alle openheid en onpartijdige de dialoog aan met onze klanten en medewerkers en bouwen sterke partnerschappen met hen uit.
 • Federale Waarde 'Vertrouwen'

  Vertrouwen

  We gaan in alle openheid de dialoog aan met klanten en stakeholders en verlenen een goede dienstverlening rekening houdend met eenieders behoeften.  

  • We maken duidelijke afspraken en leven ze na.   
  • We werken samen in een geest van openheid, eerlijkheid en transparantie.   
  • We doen al het mogelijke om onze professionele onafhankelijkheid te vrijwaren.   
  • We doen al het mogelijke om belangenconflicten te vermijden.   
  • We communiceren op een  eerlijke, onpartijdige, duidelijke  en begrijpelijke manier.   
  • We gaan vertrouwelijk om met informatie.   
  • We werken in een geest van samenwerking en vertrouwen.   
  • We vervullen onze taak op een neutrale en objectieve wijze.  We laten  ons niet beïnvloeden door een mogelijk persoonlijk, direct of indirect, voordeel.    
  • We bieden een luisterend oor aan onze klanten
 • Federale Waarde 'Professionalisme'

  Professionalisme

  We ontwikkelen voortdurend onze deskundigheid en leveren kwalitatieve, klantgerichte diensten en producten.

  • We leven de wet en de regelgeving na.  
  • We zijn er ons van bewust dat we werken met publieke middelen en we dragen er de uiterste zorg voor om die optimaal te beheren.  
  • We staan voor een correcte, tijdige, efficiënte en effectieve dienstverlening.  
  • We verbeteren constant de van onze dienstverlening.  
  • We bouwen onze competenties uit door voortdurend onze kennis te vergroten, te bewaren en te delen.  
  • We streven naar een professionele uitmuntendheid.   
  • We werken punctueel en met volle inzet.  
  • We geven blijk van engagement.  
  • We adviseren de klant op de meest duidelijke, precieze en pertinente manier.  
  • We nemen de volle verantwoordelijkheid voor de uitgevoerde taken.  
  • We vertegenwoordigen onze organisatie met waardigheid. 
  • We nemen het initiatief om ons persoonlijk te ontwikkelen en kennis te verwerven.  
  • We zoeken proactief naar goede praktijken en de beste werkmethodes.  
  • We staan open voor verandering en voor nieuwe ontwikkelingen