Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Valorisatie van de beroepservaring

Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.

Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.

De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de drie maanden na de indiensttreding gedaan worden.

  Van toepassing voor
  Federale ambtenaren

  Inhoudstafel

  Deze procedure verloopt als volgt:

  • Je legt de vraag tot valorisatie van je beroepservaring voor aan je eigen organisatie, op datum van indiensttreding
  • Bij weigering van de valorisatie van de beroepservaring door de leidend ambtenaar van jouw organisatie kan je beroep indienen via brief of mail (secretariaat.dienst.voorzitter@bosa.fgov.be), vergezeld van alle bewijsstukken) bij de voorzitter van de Beleid en Ondersteuning (BOSA)
  • De FOD BOSA onderzoekt het dossier en beslist over de eventuele erkenning van de beroepservaring voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit.

  Deze bepaling heeft geen retroactief effect voor de statutaire aanwervingen en de contractuele indienstnemingen gerealiseerd vòòr 1 december 2008.

   

  In principe word je aangeworven in de eerste weddeschaal. Hierop wordt een uitzondering gemaakt wanneer de vacature een bijzonder nuttige ervaring vraagt en je aan twee bijkomende voorwaarden voldoet. Ten eerste dien je te beschikken over een bijzonder nuttige ervaring in verhouding tot de functie. Ten tweede moet jouw bijzonder nuttige ervaring minstens evenveel jaren bedragen als het aantal vermeld in de vacature. In dat geval bekom je een hogere weddeschaal afhankelijk van het van de functie.

  Voor binnen het niveau A bekom je:

  • de tweede weddeschaal als je beschikt over 3 tot 8 jaar bijzonder nuttige ervaring en de vacature een bijzonder nuttige ervaring vereist
  • de derde weddeschaal als je beschikt over 8 of meer jaar bijzonder nuttige ervaring en de vacature een bijzonder nuttige ervaring vereist.

  Voor functies binnen de niveaus B, C en D bekom je:

  • de tweede weddeschaal als je beschikt over 3 tot 9 jaar bijzonder nuttige ervaring en de vacature een bijzonder nuttige ervaring vereist
  • de derde weddeschaal als je beschikt over 9 of meer jaar bijzonder nuttige ervaring en de vacature een bijzonder nuttige ervaring vereist.

  Regelgeving

  • Omzendbrief nr. 592 van 3 december 2008

   Omzendbrief nr. 592 van 3 december 2008 betreffende de geldelijke anciënniteit van de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt. Belgisch Staatsblad van 8...
  • Koninklijk besluit van 25 oktober 2013

   Koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie