Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Coronavirus Covid-19

Rond het coronavirus werd er tijdens het verloop van de pandemie speciale regelgeving opgesteld, naargelang de toestand en de noden. Aan bepaalde regelgeving kwam ondertussen een eind, maar deze info is nog steeds nuttig.

Inhoudstafel

1) Quarantaine (alleen nog geldig bij isolatie) 

Een quarantainegetuigschrift kan enkel als je in quarantaine of isolement geplaatst bent (bijv. na een positieve test) met de bijzondere regel voor mensen die terugkeren uit het buitenland (= telewerk of aanrekening op het vakantieverlof):

 • het personeelslid dat niet naar de werkplaats mag gaan door een quarantainegetuigschrift, doet telewerk. Als er geen telewerk mogelijk is, wordt het personeelslid ter beschikking gesteld van de leidend ambtenaar en voert de taken uit die het krijgt en krijgt dienstvrijstelling voor de periodes waarin er geen taken zijn.
 • personeelsleden die bij terugkomst van een niet-essentiële reis naar het buitenland een quarantainegetuigschrift krijgen: zie punt 3.
 • personeelsleden die terugkomen van een niet-essentiële reis en in quarantaine moeten, zijn er 2 hypotheses:
  • telewerk, als de leidend ambtenaar het om dienstredenen nodig vindt dat het personeelslid werkt tijdens de quarantaineperiode. Als er geen telewerk mogelijk is of het niet toegestaan wordt, neemt het personeelslid verlof tijdens de quarantaineperiode.
  • als bij vertrek naar het buitenland voor een niet-essentiële reis de regels bepalen dat bij terugkeer geen verplichte of aanbevolen quarantaineperiode is, dan zijn de regels voorzien in punt 2, deel 1 van toepassing
  • dit punt is niet van toepassing op dienstreizen. Dan gelden de voorwaarden van punt 1.

    

Het bewijs dat de geldende regels op het moment van vertrek niet voorzagen in verplichte of aanbevolen quarantaineperiode bij terugkeer uit het buitenland is de verantwoordelijkheid van het personeelslid.

Meer info:
 • in de omzendbrief nr 685 van 1 september 2020 met richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelingen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt inzake de organisatie van het werk
 • in de omzendbrief nr. 685bis van 27 augustus 2021 - Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt inzake de organisatie van het werk – wijziging van omzendbrief nr.685 van 1 september 2020.

 

2) Wat moet je doen voor de organisatie van het werk en de opvang van kinderen bij (tijdelijke) sluiting?

De omzendbrief nr 686 van 28 oktober 2020 bevat richtlijnen (procedures en aanbevelingen) voor de opvang van kinderen bij (tijdelijke) sluiting van scholen, kinderdagverblijven en centra voor opvang van personen met een handicap. Hij werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2020. Deze omzendbrief is van toepassing met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020.

Richtlijnen

Deze richtlijnen bepalen wat je als federaal personeelslid kan doen als je een minderjarig kind of een persoon met een handicap moet opvangen in die bijzondere situatie:

 • je moet je werkgever meteen inlichten
 • de school, opvang of het centrum bezorgt je een attest voor de werkgever. Dit attest bevestigt dat de instelling of de klas als gevolg van COVID-19 gesloten is en vermeldt de periode waarin de sluiting van toepassing is.
 • deze regeling is niet van toepassing op de sluiting van de scholen tijdens de schoolvakanties maar wel op
  • periodes van collectieve sluiting van de scholen (bijv. de week vóór kerstmis)
  • periodes van collectief, voltijds afstandsonderwijs (bijv. week van 8 tot 12 februari 2021 in het Vlaams middelbaar onderwijs).    Voor de schoolvakanties kan je gebruik maken van een verlofstelsel zoals onder andere het jaarlijks vakantieverlof of een verlof om dwingende redenen van familiaal belang.
 • je doet telewerk tijdens deze periode
 • als telewerk niet mogelijk is word je ter beschikking gesteld van de leidend ambtenaar die maximaal de mogelijkheden rond de aanpassingen van de werkregeling en de arbeidsorganisatie bekijkt. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een verzoening van de continuïteit van de dienstverlening met de nood aan de opvang van kinderen.
 • je krijgt een dienstvrijstelling voor de periodes waar de zorg voor je kind niet te combineren is met je werkzaamheden en er geen alternatieve opvang is voorzien door de gesloten instelling.
 • je kan ook altijd gebruik maken van vakantieverlof of inhaalrust/inhaalverlof dat je nog te goed hebt.

3) Gids met aanbevelingen voor de aanpak van een geleidelijke terugkeer naar het werk

 

4) Dienstvrijstelling bij vaccinatie voor jezelf en als begeleider van je minderjarige kinderen 

Omzendbrief nr 707bis verlengt de periode voor dienstvrijstelling tot 31 maart 2023. 

Omzendbrief nr.707 van 15 september 2022 activeerde voor de periode tussen 1 september en 31 december 2022, de richtlijnen uit de omzendbrieven nr. 693 en nr. 693bis. Deze laatste twee omzendbrieven waren in het verleden al via de omzendbrief nr. 699 tot 30 april 2022 verlengd. 

De richtlijnen gaan over de toekenning van dienstvrijstelling voor federale ambtenaren bij coronavaccinatie en de toekenning van dienstvrijstelling voor de begeleiding van minderjarige kinderen bij coronavaccinatie.