Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Flexibele werkregelingen contractuelen

Je hebt als contractueel personeelslid het recht om flexibele werkregelingen voor zorgdoeleinden aan te vragen. Als je interesse hebt in een flexibele werkregeling, neem je hiervoor wel best eerst contact op met je eigen personeelsdienst.

Inhoudstafel

Het recht om flexibele werkregelingen aan te vragen omvat het recht om onder bepaalde voorwaarden een aanpassing van je bestaande werkpatroon (bv. een wijziging van uurrooster of arbeidsregeling, …) aan te vragen voor zorgdoeleinden en de verplichting voor de werkgevers om gepast te reageren op geldige aanvragen voor het bekomen van zo’n flexibele werkregeling.

Er wordt dus geen absoluut recht toegekend op de aanpassing van je werkpatroon. Je werkgever is vrij om al dan niet in te gaan op de aangevraagde flexibele werkregeling, mits hij/zij rekening houdt met bepaalde formaliteiten en hij/zij een weigering motiveert. 

Anciënniteitsvereiste

Je moet bij je werkgever zes maanden gewerkt hebben in het laatste jaar. Dat mag onderbroken anciënniteit zijn. Het volstaat dat je in de loop van de twaalf maanden voor de aanvraag gedurende zes maanden door een arbeidsovereenkomst verbonden was met dezelfde werkgever.

Duur

Als je aan de anciënniteitsvereiste voldoet, heb je het recht om voor een aaneengesloten periode van maximum twaalf maanden een flexibele werkregeling aan te vragen voor welbepaalde zorgdoeleinden.

Het betreft geen eenmalig recht, enkel de duur per aanvraag wordt begrensd: je kan gedurende je loopbaan verschillende aanvragen doen voor een flexibele werkregeling voor zorgdoeleinden, zolang elke aanvraag maar betrekking heeft op één aaneengesloten periode van maximum twaalf maanden. Jij en je werkgever kunnen vervolgens in onderling akkoord wel een flexibele werkregeling voor een aaneengesloten periode van meer dan twaalf maanden overeenkomen.

Aanvraag

Je moet ten minste twee maanden en ten hoogste drie maanden op voorhand een schriftelijke aanvraag indienen bij je werkgever. Deze termijn kan in onderling akkoord tussen de werkgever en de werknemer wel worden ingekort. 

Zorgdoeleinden

Je hebt het recht om een flexibele werkregeling aan te vragen voor deze zorgdoeleinden:

  1. de zorg voor je kind vanaf de geboorte 
  2. de zorg voor een kind in het kader van adoptie, vanaf de inschrijving van het kind als deel uitmakend van je gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente, tot het kind twaalf jaar wordt
  3. de zorg voor een kind met een handicap (biologisch of adoptie) tot de leeftijd van 21 jaar
  4. het verlenen van persoonlijke zorg of steun aan een gezinslid of welbepaald familielid dat om een ernstige medische reden behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun.

Meer info

Regelgeving