Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Recht op deconnectie

De principes van deconnectie en het gebruik van digitale communicatiemiddelen zijn reglementair verankerd in het aangepaste kb van 2 oktober 1937. Daarnaast geeft omzendbrief nr. 702 bij deze nieuwe regelgeving een stappenplan voor het overleg rond deconnectie.

Van toepassing voor
  • Contractuelen
  • Stagiairs
  • Statutairen
  • Mandaathouders

Inhoudstafel

De garantie rond de minimale interventie in de vrije tijd is opgenomen met respect voor de arbeidstijd en de arbeidsduurgrenzen, het telewerk, de rustperiodes en een evenwicht tussen werk- en privéleven.

Context

Een stijgend gebruik van digitale arbeidsmiddelen buiten de werkuren kan een grote bron van stress zijn. In de strijd tegen overmatige werkstress en burn-out, en binnen het kader van de nieuwe vormen van arbeidsorganisatie die flexibeler werk mogelijk maken, heeft een goed personeelsbeleid nood om duidelijke afspraken te maken over het gebruik van digitale arbeidsmiddelen en de mogelijkheid tot digitale deconnectie.

Federale overheidsorganisaties zijn er daarom toe gehouden om na te denken over een afsprakenkader en gedragsregels die moeten leiden tot een betere synchronisatie van gezondheids- en veiligheidsoverwegingen met de arbeidsorganisatie en de werkprikkels. Zo wordt er getracht om het psychosociaal risico maar ook de risico’s op ziekte en letsels voor alle personeelsleden te verkleinen.

Bepalingen in het Koninklijk Besluit

  • Je kan enkel worden gecontacteerd buiten de normale arbeidstijd als het gaat om uitzonderlijke en onvoorziene aangelegenheden waarbij actie vereist is die niet kan wachten tot de volgende arbeidsperiode of als je wordt aangeduid voor een wachtdienst.
  • Je mag geen nadelen ondervinden als je buiten je normale arbeidstijd je telefoon niet opneemt of werkgerelateerde berichten niet leest.
  • Om het respect voor de rusttijden, jaarlijkse vakantie en andere verloven en het vrijwaren van de balans tussen werk en privéleven te verzekeren, organiseert de leidend ambtenaar op regelmatige tijdstippen een overleg over deconnectie van het werk en het gebruik van digitale communicatiemiddelen in het bevoegde overlegcomité. Dit overleg vindt minstens één maal per jaar plaats. 

Stappenplan voor overleg in de omzendbrief

In de omzendbrief wordt een stappenplan voor overleg aangereikt. Deze toelichting werd opgebouwd rond de verschillende stappen die een overleg rond dit thema kan doorlopen.

Er kan voor bepaalde besprekingen ook worden stilgestaan bij een bepaald aspect of een bepaalde thematiek of problematiek. Ook kunnen tijdens het overleg thema’s rond arbeidstijdvolume, arbeidstijdorganisatie en werkintensiteit aan bod komen die niet direct worden aangekaart in deze omzendbrief maar toch perfect aansluiten bij het thema van het ‘recht op deconnectie’ of met andere woorden het recht om buiten de arbeidstijd niet te worden gestoord omdat je afwezig bent of vrije tijd hebt.

Regelgeving