Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

Gelieve de vereiste documenten, ingevuld en ondertekend, uitsluitend elektronisch over te maken via IVC_federalekamer@bosa.fgov.be.

Beraadslaging FO nr. 23/007 van 6 juni 2023 (PDF, 315.52 KB)

Beraadslaging nr. 23/007 van 6 juni 2023 met betrekking de mededeling van persoonsgegevens door de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie van de Financiën aan de hulpverleningszones in het kader van de facturatie van hun interventies en opdrachten betreffende brandpreventie

Modelbrief verklaring van verbintenis beraadslaging nr. 23/007 (DOCX, 36.26 KB)

Lijst begunstigden

Beraadslaging FO nr. 22/2018 van 3 mei 2018 (PDF, 196.43 KB)

Beraadslaging nr. 22/2018 van 3 mei 2018 met betrekking tot het verzoek van de Brusselse Stad en Gemeenten om in het kader van hun wettelijke opdrachten elektronisch persoonsgegevens te ontvangen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ("AAPD") van de FOD Financiën

Modelbrief verklaring van verbintenis beraadslaging nr. 22/2018 (DOCX, 41.16 KB)

Lijst begunstigden

Beraadslaging FO nr. 22/027 van 5 juli 2022 (PDF, 199.95 KB)

Beraadslaging nr. 22/027 van 5 juli 2022 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de FOD Mobiliteit en Vervoer aan de Waalse steden en gemeenten in het kader van de toepassing van het Waals milieuwetboek

Modelbrief verklaring van verbintenis beraadslaging nr. 22/027 (DOCX, 28.62 KB)

Lijst begunstigden

 

Beraadslaging FO nr. 22/009 van 5 april 2022

Beraadslaging nr. 22/009 van 5 april 2022 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de FOD Financiën aan de Vlaamse steden en gemeenten met het oog op de uitvoering van gemeentelijke reglementen en besluiten betreffende inkomensgerelateerde rechten, diensten en sociale voordelen

Modelbrief verklaring van verbintenis beraadslaging nr. 22/009

Lijst begunstigden

Beraadslaging FO nr. 22/001 van 11 januari 2022, gewijzigd op 7 februari 2023 (PDF, 289.29 KB)

Beraadslaging nr. 22/001 van 11 januari 2022, gewijzigd op 7 februari 2023, met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens tussen Medex en de aangesloten werkgevers

Bijlage IVC - beraadslaging 22/001 (PDF, 934.09 KB)

Beraadslaging FO nr. 21/021 van 6 juli 2021

Beraadslaging nr. 21/021 van 6 juli 2021 met betrekking tot het gebruik van het rijksregisternummer in het kader van de mededeling van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst mobiliteit en transport aan de gemeenten en de private concessionarissen

Beraadslaging FO nr. 20/009 van 15 mei 2020

Beraadslaging nr. 20/009 van 15 mei 2020 met betrekking tot de mededeling van bepaalde persoonsgegevens door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën aan de Vlaamse steden en gemeenten in het kader van de toepassing van diverse bepalingen onder de Vlaamse reglementering door steden en gemeenten

Modelbrief verklaring van verbintenis beraadslaging nr. 20/009 (DOCX, 38.72 KB)

Lijst begunstigden

Beraadslaging FO nr. 34/2016 van 27 oktober 2017

werd uitgebreid door

Beraadslaging nr. 21/021 van 6 juli 2021

werd uitgebreid door Beraadslaging nr. 23/009 van 5 maart 2024 (PDF, 221.4 KB)

Beraadslaging houdende een algemene machtiging voor toegang tot het repertorium van de DIV voor de identificatie van personen die ingevolge het gebruik van een voertuig een parkeerretributie, -belasting of parkeergeld verschuldigd zijn en tot wijziging van de beraadslaging nr. 23/2013 voor wat de private concessiehouders van de Brusselse gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap betreft (AF-MA-2016-079).

Modelbrief verklaring van verbintenis beraadslaging nr. 34/2016

Lijst begunstigden

Beraadslaging FO nr. 14/2016 van 21 januari 2016

werd uitgebreid door

Beraadslaging nr. 21/021 van 6 juli 2021

werd uitgebreid door Beraadslaging nr. 23/009 van 5 maart 2024 (PDF, 221.4 KB)

Beraadslaging houdende de eenmalige machtiging om de gemeenten toegang te verlenen tot het repertorium van de DIV voor de identificatie van personen die door het gebruik van een voertuig, parkeerretributie, -belasting of parkeergeld schuldig zijn - Herziening van de beraadslaging FO n° 05/2015 van 19 maart 2015 (AF-MA-2015-099)

Modelbrief verklaring van verbintenis beraadslaging nr. 14/2016

Lijst begunstigden

Beraadslaging FO nr. 13/2016 van 21 januari 2016

werd uitgebreid door

Beraadslaging nr. 21/021 van 6 juli 2021

werd uitgebreid door Beraadslaging nr. 23/009 van 5 maart 2024 (PDF, 221.4 KB)

Beraadslaging houdende de eenmalige machtiging en tot wijziging, voor wat de private concessiehouders van de Waalse gemeenten en de Waalse autonome gemeentebedrijven betreft, van de beraadslaging FO nr. 04/2012 van 29 maart 2012 (AF-MA-2015-099)

Modelbrief verklaring van verbintenis beraadslaging nr. 13/2016

Lijst begunstigden

Beraadslaging FO nr. 02/2016 van 21 januari 2016

werd uitgebreid door

Beraadslaging nr. 21/021 van 6 juli 2021

werd uitgebreid door Beraadslaging nr. 23/009 van 5 september 2023 (PDF, 205.72 KB)

Beraadslaging houdende de eenmalige machtiging en tot wijziging, voor wat de private concessiehouders van de Vlaamse steden en gemeenten en de Vlaamse gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen betreffen, van de beraadslaging FO nr. 17/2010 van 21 oktober 2010 (AF-MA-2015-099)

Modelbrief verklaring van verbintenis beraadslaging nr. 02/2016

Lijst begunstigden

Beraadslaging FO nr. 33/2015 van 10 december 2015

Algemene machtiging voor toegang tot de FiscalDebtService van de dienst Telemarc van de FOD Financiën voor de Waalse overheidsdiensten en die van de Federatie Wallonië-Brussel, met inbegrip van de Instellingen van Openbaar Nut (ION) in het raam van de procedures voor het verlenen van officiële goedkeuring en financiële hulp aan ondernemingen van de profit- en de non-profitsector

Modelbrief verklaring van verbintenis beraadslaging FO nr. 33/2015

Lijst begunstigden

Beraadslaging FO nr. 18/2015 van 28 mei 2015werd herzien 

door Beraadslaging FO nr. 21/005 van 5 maart 2024 (PDF, 244.05 KB)

Beraadslaging over het verlenen van een algemene machtiging aan de Steden en Gemeenten, de autonome gemeentebedrijven en het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap om via elektronische weg de persoonsgegevens te ontvangen van de Directie Inschrijving van Voertuigen (hierna de "DIV") voor de identificatie en de bestraffing van overtreders van gemeentelijke reglementen of verordeningen (AF-MA-2014-068)

Modelbrief verklaring van verbintenis beraadslaging FO nr. 18/2015 (DOCX, 42.2 KB)

Lijst begunstigden

Beraadslaging FO nr 05/2015 van 19 maart 2015

werd herzien door

Beraadslaging FO nr. 14/2016 van 21 januari 2016

Beraadslaging houdende de eenmalige machtiging om de gemeenten toegang te verlenen

tot het repertorium van de DIV voor de identificatie van personen die door het gebruik van een

voertuig, parkeerretributie, -belasting of parkeergeld schuldig zijn - Herziening van de beraadslaging FO n° 12/2009 van 1 oktober 2009 (AF-MA-2015-015)

Toetreding tot deze beraadslaging is niet meer mogelijk.

Lijst begunstigden

Beraadslaging FO nr. 33/2014 van 30 oktober 2014

Machtigingsaanvraag vanwege de Brandweerdiensten, de hulpverleningszones en de Civiele Bescherming om bepaalde gegevens te kunnen raadplegen die bij de Kruispuntbank voor de Voertuigen worden bewaard – Herziening van beraadslaging FO nr. 36/2013 (AF-MA-2014-063)

Modelbrief verklaring van verbintenis beraadslaging FO nr. 33/2014

Lijst begunstigden

Beraadslaging FO nr. 36/2013 van 14 november 2013

Machtigingsaanvraag vanwege de Brandweerdiensten en de Civiele Bescherming om bepaalde gegevens te kunnen raadplegen die bij de Kruispuntbank voor de Voertuigen worden bewaard – Herziening van beraadslaging FO nr. 22/2012 (AF-MA-2013-061)

Modelbrief verklaring van verbintenis beraadslaging FO nr. 36/2013

Lijst begunstigden

Beraadslaging FO nr. 24/2013 van 25 juli 2013

Machtigingsaanvraag vanwege het Leuvens Instituut voor Criminologie om persoonsgegevens van personeelsleden van diverse Federale Overheidsdiensten en Programmatorische Overheidsdiensten te kunnen opvragen (AF/MA/2013/035)

Lijst begunstigden

Beraadslaging FO nr. 23/2013 van 25 juli 2013

Beraadslaging houdende de eenmalige machtiging en tot wijziging, voor wat de private concessiehouders van de Brusselse gemeenten, de Brusselse autonome gemeentebedrijven en het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap betreft, van de beraadslaging FO nr. 12/2009 houdende de eenmalige machtiging voor toegang tot het repertorium van de DIV voor de identificatie van personen die door het gebruik van een voertuig, parkeerretributie, -belasting of parkeergeld schuldig zijn (AF-MA-2013-046)

Lijst begunstigden

Beraadslaging FO nr. 22/2012 van 20 september 2012

Machtigingsaanvraag vanwege de Brandweerdiensten en de Civiele Bescherming om bepaalde gegevens te kunnen raadplegen die bij de Dienst Inschrijving Voertuigen van de FOD Mobiliteit en Vervoer worden bewaard (AF-MA-2012-034)

Deze beraadslaging werd herzien door beraadslaging FO nr. 36/2013 van 14 november 2013. Voor de diensten die reeds een machtiging hadden ingevolge deze beraadslaging, blijft die machtiging gelden. Nieuwe machtigingen voor de brandweerdiensten en de civiele bescherming moeten worden aangevraagd ingevolge beraadslaging nr. 36/2013 (zie hoger op deze pagina).

Lijst begunstigden

Documenten die bij het verzoek tot aansluiting bij de algemene machtiging gevoegd moeten worden:

Beraadslaging FO nr. 04/2012 van 29 maart 2012

werd herzien door

Beraadslaging FO nr. 13/2016 van 21 januari 2016

Beraadslaging houdende de eenmalige machtiging en tot wijziging, voor wat de private concessiehouders van de Waalse gemeenten en de Waalse autonome gemeentebedrijven betreft, van de beraadslaging FO nr. 12/2009 houdende de eenmalige machtiging voor toegang tot het repertorium van de DIV voor de identificatie van personen die door het gebruik van een voertuig, parkeerretributie, -belasting of parkeergeld schuldig zijn (AF/MA/2012/001)

Toetreding tot deze beraadslaging is niet meer mogelijk.

Lijst begunstigden

Beraadslaging FO nr. 17/2010 van 21 oktober 2010

werd herzien door

Beraadslaging FO nr. 02/2016 van 21 januari 2016

Beraadslaging houdende de eenmalige machtiging en tot wijziging, voor wat de private concessiehouders van de Vlaamse steden en gemeenten en de Vlaamse gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen betreffen, van de beraadslaging FO nr. 12/2009 houdende de eenmalige machtiging voor toegang tot het repertorium van de DIV voor de identificatie van personen die door het gebruik van een voertuig, parkeerretributie, -belasting of parkeergeld schuldig zijn (AF/MA/2010/118)Toetreding tot deze beraadslaging is niet meer mogelijk

Lijst begunstigden

Beraadslaging FO nr. 12/2009 van 1 oktober 2009

Beraadslaging houdende de eenmalige machtiging voor toegang tot het repertorium van de DIV voor de identificatie van personen die door het gebruik van een voertuig, parkeerretributie, -belasting of parkeergeld schuldig zijn (AF/MA/09/010)

Lijst begunstigden