Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Burgers
 • Academische wereld

Inhoudstafel

Oprichting 

Het idee van een Monitoringcomité dook voor het eerst op in de beslissing van de ministerraad van 7 september 2007. De toenmalige ontslagnemende regering Verhofstadt II voorzag zo in een orgaan dat tot taak heeft op regelmatige basis te rapporteren over de uitvoering van de begroting.

In dezelfde geest wordt het Monitoringcomité opnieuw genoemd in de beslissing van de ministerraad van 7 mei 2010. Die beslissing kaderde in een reeks van maatregelen genomen door de regering-Leterme II, eveneens ontslagnemend.

Sinds het aantreden van de regering-Di Rupo I, begin december 2011, werkt het Monitoringcomité de facto op een permanente basis. Het moet een rapport opstellen over de budgettaire toestand ter voorbereiding van elke begrotingscyclus.

Samenstelling

 • Voorzitter van de FOD BOSA of zijn/haar vertegenwoordiger,
 • Voorzitter van de FOD Financiën of zijn/haar vertegenwoordiger,
 • Voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid of zijn/haar vertegenwoordiger,
 • Administrateur-generaal van de RSZ of zijn/haar vertegenwoordiger,
 • Administrateur-generaal van het RIZIV of zijn/haar vertegenwoordiger,
 • Administrateur-generaal van de RSVZ of zijn/haar vertegenwoordiger,
 • Korpschef van de Inspectie van Financiën.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door de FOD BOSA, dat ook de redactie van het rapport ondersteunt.

Werkwijze

In de omzendbrief die bij de start van een begrotingscyclus wordt gepubliceerd, krijgt het Monitoringcomité de opdracht om een verslag op te maken.

In principe worden er drie rapporten per jaar gepubliceerd (in maart, juli en september):

Het eerste rapport 

 • dient ter voorbereiding van de begrotingscontrole van het lopende begrotingsjaar 
 • omvat een actualisatie van het voorbije begrotingsjaar 
 • omvat ook een herraming van het lopende begrotingsjaar (begrotingscyclus) en van de meerjarenbegroting die ten minste de legislatuur omvat (sinds maart 2021) 
 • het vertrekpunt daarvoor is de economische begroting en de middellangetermijnvooruitzichten gepubliceerd door het Federaal Planbureau in februari.

Het tweede rapport 

 • bevat een raming voor ten minste de gehele legislatuur
 • de uitgangspunten zijn de economische begroting en de middellangetermijnvooruitzichten die in juni door het Federaal Planbureau worden gepubliceerd.

Het derde rapport 

 • omvat een actualisatie van het tweede rapport
 • dient ter voorbereiding van de begrotingsopmaak van het volgende begrotingsjaar en van de meerjarenbegroting

Naast de publicaties van het Federaal Planbureau maakt het Monitoringcomité ook gebruik van gegevens en ramingen komende van andere organisaties. Het gaat onder meer om input vanuit de FOD BOSA, FOD Financiën, FOD Sociale Zekerheid, Agentschap van de Schuld, RSZ, RSVZ en de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie.