Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Drie vormen politiek verlof

  Er zijn drie vormen politiek verlof, afhankelijk van de aard van je mandaat en eventueel van het aantal inwoners waarvoor je mandataris bent:

  • Dienstvrijstelling met recht op wedde en in dienstactiviteit
  • Facultatief politiek verlof op je eigen verzoek
  • Politiek verlof van ambtswege verplicht verlof waarvan je geen afstand kan doen

   

  Cumul

  Als het wettelijk mogelijk is om twee politieke mandaten te cumuleren dan kan je de politieke verloven die verbonden zijn aan de verschillende politieke mandaten ook cumuleren, tenzij de wet van 18 september 1986 een specifieke regeling voorziet rond de combinatie van de verschillende politieke verloven voor bepaalde mandaten (zie details hieronder in de tabellen).

   

  Dienstvrijstelling met recht op wedde en in dienstactiviteit

  Politiek mandaat

  Aantal dagen

  per maand

  • Gemeenteraadslid dat noch burgemeester noch schepen noch voorzitter van een raad voor maatschappelijk welzijn is
  • Lid  van een raad voor maatschappelijk welzijn, de voorzitter uitgezonderd
  • Lid van een districtsraad, de districtsschepenen en de districtsburgemeester uitgezonderd
  • Lid van het Bijzonder Comité voor sociale dienst, dat noch gemeenteraadslid, noch lid van de raad van maatschappelijk welzijn is
  • Lid van het Parlement van de Duitstalige gemeenschap, de voorzitter uitgezonderd
  • Provincieraadslid, niet-lid van de bestendige deputatie

  2 dagen

  Enkel als provincieraadslid kan je de dienstvrijstelling naar een volgende maand overdragen.

   

  Facultatief politiek verlof op je eigen verzoek

  Je mandaat en het aantal inwoners (gemeente of district) waarvoor je mandataris bent, bepalen het aantal dagen verlof per maand .

  Politiek mandaat

  Aantal dagen per maand (aantal inwoners)

  < 10k

  10.001-20k

  20.001-30k

  30.001-50k

  50.001-80k

  > 80k

  • Gemeenteraadslid, dat noch burgemeester noch schepen is
  • Lid van een raad voor Maatschappelijk Welzijn,  dat noch voorzitter noch lid van het vast bureau is
  • Lid van een districtsraad, de districtsschepenen en de districtsburgemeester uitgezonderd
  • Lid van het Bijzonder Comité voor sociale dienst 

  2 dagen

   

  4 dagen

   

  • Schepen
  • Voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn
  • Districtsschepen 

  4 dagen

  1/4

  voltijds

  ambt

  ½ voltijds

  ambt

  -

  • Burgemeester 
  • Districtsburgemeester

  1/4 voltijds ambt

  ½ voltijds ambt

  -

  -

  • Lid van het college van burgemeester en schepenen

  1 of 2 dagen

  1, 2 of 3 dagen

  1, 2, 3, 4

  of 5 dagen

  • Provincieraadslid, niet-lid van de bestendige deputatie 

  4 dagen

  • Lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, de voorzitter uitgezonderd

  2 dagen

  Je hebt recht op dit politiek verlof tot de laatste dag van de maand die volgt op het einde van je mandaat. Tijdens facultatief politiek verlof blijf je in dienstactiviteit, maar je hebt geen recht op wedde.

   

  Politiek verlof van ambtswege

  Dit mag je niet weigeren. Je mandaat en het aantal inwoners waarvoor je mandataris bent, bepalen het aantal dagen verlof.

  Politiek mandaat

  Aantal dagen per maand

  (aantal inwoners)

  Tot 20.000

  20.001-30.000

  30.001-50.000

  50.001-80.000

  Meer dan 80.000

  • Burgemeester 
  • Districtsburgemeester 

  3 dagen

  1/4 voltijds ambt

  1/2 voltijds ambt

  voltijds

  • Schepen
  • Voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn
  • Districtsschepen

  2 dagen

  4 dagen

  1/4 voltijds ambt

  1/2 voltijds ambt

  voltijds

  • Lid van de bestendige deputatie van een provincieraad
  • Voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
  • Voorzitter van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, de Vlaamse gemeenschapscommissie of de Franse gemeenschapscommissie
  • Gewestelijk staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Regeringscommissaris
  • Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
  • Lid van de Senaat
  • Lid van een gemeenschaps- of gewestparlement,

   met uitzondering van het Parlement van de Duitstalige gemeenschap
  • Lid van het Europees Parlement
  • Lid van de Federale Regering
  • Lid van een Gemeenschaps- of Gewestregering
  • Lid van de Europese Commissie

  voltijds

  Dit politiek verlof begint op de datum van je eedaflegging. Het eindigt ten laatste op de laatste dag van de maand die volgt op het einde van je mandaat.  Tijdens politiek verlof van ambtswege blijf je in dienstactiviteit, maar je hebt geen recht op wedde. Het aantal dagen verlof wordt tevens bepaald in verhouding tot je effectief gepresteerde diensten.

   

  Vermindering van het politiek verlof in verhouding tot de effectief gepresteerde diensten

  Als een personeelslid deeltijds werkt, dan wordt het politiek verlof (drie types) verminderd. Bij deeltijds werken denken we aan o.a. de vierdagenweek, deeltijdse loopbaanonderbreking en de verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden.

  Als de uitkomst van de berekening van het aantal dagen politiek verlof geen geheel getal is, dan voorziet de wet van 18 september 1986 geen afronding naar de onmiddellijke hogere halve of volledige eenheid.

 • Voorbeeld

  Luc is een statutair personeelslid en hij werkt halftijds volgens het stelsel van de verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid.

  Hij is ook schepen in een gemeente van 17.000 inwoners.

  Hoeveel dagen politiek verlof moet hij minimum opnemen per maand? Hoeveel dagen politiek verlof mag hij maximum opnemen per maand?

  Stap 1: een schepen van een gemeente van 17.000 inwoners heeft recht op een facultatief politiek verlof van vier dagen per maand en is verplicht om twee dagen per maand politiek verlof van ambtswege op te nemen.

  Hij heeft geen recht op dienstvrijstelling aangezien het mandaat van schepen niet voorkomt in opsomming van de mandaten die recht geven op dit type van verlof. Dit wordt enkel toegekend aan een gemeenteraadslid dat geen schepen en geen burgemeester is.

  Stap 2: doordat Luc halftijds werkt, wordt dit verlof wel gehalveerd. Dit betekent dat hij verplicht is om één dag verlof op te nemen maar hij heeft recht op maximum drie dagen politiek verlof: één dag politiek verlof van ambstwege en twee dagen facultatief politiek verlof (wet van 18 september 1986, art. 5 en 6).

 • Gevolgen

  Contractuelen

  • Recht op wedde: neen, tenzij bij dienstvrijstelling
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: nee

  Statutairen, stagiairs, mandaathouders

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: neen, tenzij bij dienstvrijstelling
  • Vermindering ziektekrediet: neen
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen

Regelgeving

 • Wet van 18 september 1986

  Wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten Gecoördineerde versie (Justel)
 • Koninklijk besluit van 19 november 1998

  Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie