Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuws

 • Mult-eMediatt: de nieuwe naam voor eMediatt

  25 juni 2024
  eMediAtt verandert zijn naam en wordt Mult-eMediatt. Vanaf nu kan de arts het attest niet alleen naar Medex versturen, maar ook naar andere bestemmelingen (mutualiteit…).
  • Werken bij de overheid

Publicaties

Regelgeving

 • Ministerieel besluit van 24 april 2024

  Ministerieel besluit van 24 april 2024 tot vaststelling van het model van aangifte van arbeidsongeval inzake arbeidsongevallen in de overheidssector Belgisch Staatsblad van 26...
 • Koninklijk besluit  van 9 april 2024

  Koninklijk besluit van 9 april 2024 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende arbeidsongevallen in de overheidssector Belgische Staatsblad van 26 april 2024
 • Omzendbrief nr. 714 van 18 december 2023

  Omzendbrief nr. 714 van 18 december 2023 - Verwerking van persoonsgegevens. - Herinnering aan het juridische kader en aanbevelingen Belgisch Staatsblad van 30 januari 2024
 • Omzendbrief nr. 633 van 17 december 2013

  Omzendbrief nr. 633 van 17 december 2013 met betrekking tot de aanpassing van het geneeskundig getuigschrift in het kader van het ziekteverzuim voor personeelsleden van het...
 • Omzendbrief nr. 597 van 10 augustus 2009

  Omzendbrief nr. 597 van 10 augustus 2009 - Richtlijnen ter voorbereiding op de uitbraak van een grieppandemie voor het personeel van de diensten van het federaal administratief...
 • Omzendbrief nr. 594 van 11 maart 2009

  Omzendbrief nr. 594 van 11 maart 2009 - Toepassing van artikel 20octies van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor...
 • Koninklijk besluit van 19 november 1998

  Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie
 • Omzendbrief nr. 349 van 28 oktober 1991

  Omzendbrief nr. 349 van 28 oktober 1991 - Toestand van het contractueel personeel in besturen en andere diensten van de ministeries en in sommige instellingen van openbaar nut...
 • Wet van 3 juli 1978

  Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten Gecoördineerde versie (Justel)
 • Koninklijk besluit van 13 juli 1970

  Koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten...
 • Koninklijk besluit van 12 juni 1970

  Koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor...
 • Ministerieel besluit van 7 februari 1969

  Ministerieel besluit van 7 februari 1969 tot vaststelling van de modellen voor aangifte van een ongeval en voor het indienen van een doktersattest inzake arbeidsongevallen in de...
 • Koninklijk besluit van 24 januari 1969

  Koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de...