Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

Als je interesse hebt in een flexibele werkregeling, neem je hiervoor wel best eerst contact op met je eigen personeelsdienst.

Context

Het recht om flexibele werkregelingen aan te vragen omvat

 • het recht om onder bepaalde voorwaarden een aanpassing van je bestaande werkpatroon (bv. een wijziging van uurrooster of arbeidsregeling, …) aan te vragen voor zorgdoeleinden en
 • de verplichting voor de werkgevers om gepast te reageren op geldige aanvragen voor het bekomen van zo’n flexibele werkregeling.

Er wordt dus geen absoluut recht toegekend op de aanpassing van je werkpatroon. Je werkgever is vrij om al dan niet in te gaan op de aangevraagde flexibele werkregeling, mits hij rekening houdt met bepaalde formaliteiten en hij/zij moet een weigering motiveren.[LN(1] 

Duur

Je hebt het recht om voor een aaneengesloten periode van maximum twaalf maanden een flexibele werkregeling aan te vragen voor welbepaalde zorgdoeleinden.

Het betreft geen eenmalig recht, enkel de duur per aanvraag wordt begrensd: je kan gedurende je loopbaan verschillende aanvragen doen voor een flexibele werkregeling voor zorgdoeleinden, zolang elke aanvraag maar betrekking heeft op één aaneengesloten periode van maximum twaalf maanden. Jij en je werkgever kunnen vervolgens in onderling akkoord wel een flexibele werkregeling voor een aaneengesloten periode van meer dan twaalf maanden overeenkomen.

Aanvraag

Je moet ten minste twee maanden en ten hoogste drie maanden op voorhand een schriftelijke aanvraag indienen bij je werkgever. Deze termijn kan in onderling akkoord tussen jou en je werkgever wel worden ingekort. 

De aanvraag bevat minstens de volgende elementen:

 • de gewenste flexibele werkregeling
 • de begin- en einddatum van de aaneengesloten periode waarvoor de flexibele werkregeling wordt gevraagd en die niet meer dan twaalf maanden kan omvatten
 • het zorgdoeleinde waarvoor de flexibele werkregeling wordt gevraagd, met inbegrip van de identiteit van de persoon voor wie het wordt aangevraagd.

Je werkgever moet je binnen de maand volgend op de aanvraag een antwoord bezorgen.

Je kan je flexibele werkregeling vroegtijdig stopzetten. Je moet wel je werkgever tien werkdagen vooraf inlichten en je moet minstens één maand hebben gewerkt volgens de overeengekomen werkregeling.

Zorgdoeleinden

Je hebt het recht om een flexibele werkregeling aan te vragen voor deze zorgdoeleinden:

 1. de zorg voor je kind vanaf de geboorte tot 12 jaar
 2. de zorg voor een kind in het kader van adoptie, vanaf de inschrijving van het kind als deel uitmakend van je gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente, tot het kind twaalf jaar wordt
 3. de zorg voor een kind met een handicap (biologisch of adoptie) tot de leeftijd van 21 jaar
 4. het verlenen van persoonlijke zorg of steun aan een gezinslid of welbepaald familielid dat om een medische reden behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 19 november 1998

Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie